• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


Văn bản pháp luật về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC QUY ĐNH LÃI SUT CHO VAY VN CA QU H TR PHÁT TRIN HP TÁC XÃ TNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQL ngày 26/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước bằng đồng Việt Nam. Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long; Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBT;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long, Đài PTTH Vĩnh Long;
- Trung tâm Công báo;
- Phòng KTTH, KSTTHC;
- Lưu: VT, 6.22.04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 04/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406152