• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội


 

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 19/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2019 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2016/QĐ-UBND NGÀY 25/4/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hiện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An;

Thực hiện Đán số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trtỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1433 /TTr-SLĐTBXH ngày 20/5/2020 và ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1945/SNV-TCBCCCVC ngày 27/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cụ thnhư sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 trở thành:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

- Văn phòng sở (bao gồm công tác pháp chế, kế hoạch - tài chính).

- Thanh tra sở.

- Phòng Người có công.

- Phòng Quản lý công tác xã hội.

- Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghnghiệp.

b) Chi cục thuộc sở: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trường Cao đẳng Long An (bao gồm cơ sở chính Trường Cao đẳng Long An; cơ sở Đức Hòa; cơ sở cần Giuộc; cơ sở Đồng Tháp Mười).

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An.

- Trung tâm Công tác xã hội Long An.

- Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

- Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2020.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ph
òng: THKSTTHC, VHXH, KTTC;
- Ban NC-TCD t
nh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
QD-sdqd05-2019_CNNVQH_SoLĐTBXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 04/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445815