• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Quyết định 22/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 22/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kết luận số 840-KL/TU ngày 10/12/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 12 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII;

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tnh;
- Các CQ chuyên trách tham mưu giúp việc Tnh ủy;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- VP; Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha413.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Kết luận số 840-KL/TU ngày 10/12/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 (số 35-CTr/TU ngày 28/12/2018), Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 12 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, đề xuất của các sở, ban ngành, UBND tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh như sau:

Phần I

NHỮNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XUYÊN SUỐT NĂM 2019

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; các nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề, thường kỳ giữa năm và cuối năm 2019.

3. Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Tỉnh ủy; Chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết năm 2019 của HĐND tỉnh; các Quyết định của UBND tỉnh; số 1169/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019, số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019, số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 và số 1216/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

Phần II

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM THEO QUÝ NĂM 2019

(Chi tiết theo phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04 kèm theo Quyết định này)

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện.

Mọi sự chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

3. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực hiện Chương trình công tác năm của UBND tỉnh; kịp thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhm đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh./.

 

PHỤ LỤC 01

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ I/2019
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Cơ quan tham mưu, thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

I

Nội dung trình HĐND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Đề án sắp xếp các sở, ban, ngành theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh

2

Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

83/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh

3

Xây dựng cơ chế thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố

83/KH-UBND ngày 04/6/2018, 5136/UBND-NC ngày

4

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

5

Nghị quyết sửa đi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XII ban hành định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017-năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017- 2020 (điều chỉnh mức chi thăm hỏi, động viên các gia đình thuộc din chính sách vào Ngày 27 tháng 7 và Tết cổ truyền hàng năm)

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

6

Bãi bNghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

7

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

8

Quy định các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế; đối tượng khách được mời cơm và mức chi cụ thể tiếp khách trong nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính, đối ngoại

Sở Tài chính

 

 

9

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

10

Quy định chế độ chi hỗ trợ trang thiết bị; cơ sở vật chất cho các nhóm trđộc lập, tư thục

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo

 

II

UBND tỉnh ban hành các quy định, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách... thuc thẩm quyền

 

 

 

 

1

Ban hành các Quyết định triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp cuối năm 2018

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan

 

 

2

Ban hành các Kế hoạch; Kiểm soát TTHC năm 2019; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; truyền thông về công tác kiểm soát TTHC

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

3

Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

4

Ban hành Đề án tổng thể đảm bảo an ninh, an toàn công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

5

Ban hành Chỉ thị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

6

Phân khai kinh phí sự nghiệp vốn Chương trình MTQG năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

7

Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn)

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

BQL KKT Dung Quất

 

Cả năm

8

Điếu chnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi; điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đô thị mới Vạn Tường (phần diện tích nằm ngoài Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

BQL KKT Dung Quất

 

Cà năm 2/16

9

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2019; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

10

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế từ hạng IV lên hạng III

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Y tế và các cơ quan có liên quan

Quý I, II

11

Thi tuyển, xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Quý I, II, III

12

Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội được hỗ trợ biên chế, trên cơ sở biên chế do Bộ Nội vụ phân bổ cho tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

13

Phê duyệt Đề án và danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

14

Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

15

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng, tập huấn công tác tôn giáo năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

16

Lễ Mitting kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan

tháng 3

17

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

18

Phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công sản trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

19

Quyết định phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

20

Phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

21

Phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe taxi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

22

Ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh cho phù hợp với Luật, Nghị định sửa đổi

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

23

Ban hành định mức công tác xử lý chất thải rn sinh hoạt bng phương pháp đốt cho 02 nhà máy xử lý chất thải rắn Đức Phổ và Nghĩa Kỳ

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

24

Ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư các khu dân cư, khu đô thị.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

 

25

Bãi bỏ các Quyết định: số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009, số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh và Bổ sung một số Điều của Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và MT, UBND các huyện, TP.

 

26

Ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh).

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp, UBND các huyện, TP, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL, các tổ chức quản lý thủy lợi cơ sở.

 

27

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa, nhtrên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, TP, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL, các tổ chức quản lý thủy lợi cơ sở.

 

28

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tư pháp, Tài chính; UBND các huyện, TP ven biển.

 

29

Phê duyệt dự án Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và MT; UBND các huyện, TP.

 

30

Ban hành Kế hoạch nuôi cá lồng bè trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Công Thương, Tài chính, KH và ĐT, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện.

 

31

Chuyn đi 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Tư vấn nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giống sang loại hình Công ty cổ phần theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, Nội vụ

 

32

Phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2019.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

 

33

Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

 

34

Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tàu cá ngư dân Quảng Ngãi vi phạm vùng biển nước ngoài

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

SNN và PTNT, Công an tỉnh, Đài PTTH tỉnh và các địa phương liên quan

Cả năm

35

Duy trì thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển và Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan

Cả năm

36

Công khai dự toán NSNN năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

37

Công khai quyết toán NSNN năm 2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

38

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin đkiểm tra, đi chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công sản

Sở Tài chính

 

 

39

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và hi đoàn thể tỉnh

 

40

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tư pháp

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

 

41

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố

 

42

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố

 

43

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố

 

44

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

45

Ban hành Kế hoạch, kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai thực hiện các hoạt động thuộc dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giảm nghèo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

46

Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Đề án nâng cao hiệu quả phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020" trong năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo - miền núi

Sở Y tế

 

 

47

Ban hành Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính sau sinh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

48

Xây dựng Kế hoạch thí điểm Trạm Y tế hoạt động theo mô hình Bác sĩ gia đình

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

49

Xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa phát triển hệ thống bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ngoài công lập

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

50

Đề án chuyển Trường Cao đng Y tế Đặng Thùy Trâm trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Y tế, tiến đến trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (sau năm 2020)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

51

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế (thay thế Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

6/16

52

Phê duyệt mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng theo Luật BHYT và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm theo nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

53

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019 theo Nghị định số 136 của Chính phủ

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

54

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

55

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

56

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình việc làm năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

57

Quyết định giao chtiêu vận động xuất khẩu lao động năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

58

Quyết định phân bổ nguồn vốn bổ sung quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

59

Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

60

Ban hành Quy định về quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa hàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

61

Ban hành Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

62

Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính

 

63

Ban hành định mức chi phí và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính

Tháng 3

64

Quyết định về triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến liên thông 03 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện thành phố

 

65

Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở KHĐT, Sở GDĐT, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Sở LĐTBXH, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, UBND các huyện, thành phố

 

66

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện

 

67

Chthị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân liên quan

 

68

Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bt đu triển khai thực hiện năm 2019 (theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

Đợt 1

69

Xây dựng hồ sơ Công viên địa cht Lý Sơn

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

70

Quy hoạch bảo quản, tu b, phục hi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

71

Trình BTV Tỉnh ủy Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp Quảng Ngãi

 

72

Điều chỉnh việc đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

UBND Tp Quảng Ngãi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

III

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đm quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

1

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan

 

 

2

Báo cáo, đánh giá sơ kết việc thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan

 

 

3

Chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hi năm 2019; công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách xã hội, an sinh xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán K Hi năm 2019

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành liên quan

 

 

4

Tiếp tục chỉ đạo, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP, các dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, III và Cơ sở hạ tầng dùng chung thuộc quy hoạch Trung tâm Đin lực Dung Quất...

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

Cả năm

5

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả mô hình "cà phê doanh nhân" định kỳ hàng tháng; thường xuyên tổ chức gặp g, đối thoại với doanh nghiệp. Chủ động gặp gỡ trực tiếp để mời gọi các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư có thương hiệu trong chuỗi giá trị quốc gia hoặc toàn cầu

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Cả năm

6

Tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án trọng điểm

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

các sở, ban ngành liên quan

 

Cả năm

7

Tổ chức gặp mặt báo chí, gặp mặt kiều bào; thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng; thăm, chúc Tết các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và PACCOM kết hợp xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng nhân dp Tết K Hi 2019

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ

 

Tháng 1

8

Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT gắn với chủ đề năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

9

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương thành lập “Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ khu vực miền Trung - Tây Nguyên” đặt trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

Cả năm

10

Phối hợp với Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án Quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công Thương

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Cả năm 9/16

11

Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng Đề án Quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công Thương BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

 

Cả năm

12

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác động viên - tuyn quân năm 2018

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

13

Chỉ đạo tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

14

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

15

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

16

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

17

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn ngừa người bị tâm thần gây án trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

18

Khởi công mới dự án Tuyến đường liên cảng Dung Quất 1

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

BQL KKT Dung Quất

 

 

19

Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để thống nhất đầu tư tuyến đường Dốc Sỏi - Sân bay Chu Lai

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

BQL KKT Dung Quất

 

 

20

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vn tải

 

Cả năm

21

Triển khai thực hiện 02 Đề án: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ”; “Sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

22

Phương án tổ chức thực hiện công tác bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

23

Hội thảo về kết nối cung cu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện xúc tiến các sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh tiếp cận thị trường nước ngoài

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

24

Tiếp tục làm việc với UBND các huyện và UBND các xã đôn đốc thực hiện Chương trình nông thôn mới và kiểm tra tiêu chí NTM (tiêu chí số 1 và số 9)

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

25

Kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện Chương trình Phát triển các đô thị đã đưc phê duyệt; kiểm tra hiện trạng các cơ sở quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

26

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 về đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

27

Xây dựng giá dịch vụ thoát nước theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

28

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện tất cả các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đã được cho nghiên cứu khảo sát

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

Cả năm

29

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, TP và huyện đảo Lý Sơn

 

30

Triển khai thi hành Luật Thủy sản năm 2017.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành và địa phương liên quan

 

31

Trin khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành và địa phương liên quan

 

32

Triển khai thi hành Luật Thủy lợi.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành và địa phương liên quan

 

33

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP.

 

34

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP.

 

35

Chỉ đạo UBND các huyện, TP, các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, quản lý lâm sản và quản lý gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP.

 

36

Đôn đốc UBND các huyện triển khai thực hiện hoàn thành phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp GCN QSD đất trên địa bàn quản lý.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP.

 

37

Chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện và các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch phát triển rừng phòng hộ, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP.

 

38

Triển khai Đề án: "Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SKH và ĐT, UBND các huyện, TP.

 

39

Dự án phát triển ngành nghề nông thôn: Hỗ trợ máy móc thiết bị.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, TP.

 

40

Triển khai thực hiện "Tháng tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi” đt I/2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, TP.

 

41

Tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các huyện, TP.

 

42

Tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị các sông: Trà Khúc, Trà Bồng, Sông vệ, Trà Câu.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành; UBND các huyện, TP.

 

43

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân 2019; Tích nước cho các công trình thủy lợi để phục vụ nông nghiệp trong năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

44

Tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, công tác tiêm phòng vụ Đông - Xuân 2019, đặc biệt là trong dịp Tết Cổ truyền dân tộc.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

45

Đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

các sở, ngành, địa phương liên quan

Cả năm

46

Tổ chức triển khai nhiệm vụ Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tập trung hoàn thành các tiêu chí đối với các xã sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019. Chỉ đạo UBND huyện Sơn Tịnh tập trung mọi nguồn lực để năm 2019 đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo kế hoạch được duyệt.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cả năm

47

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt (nếu có)

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố

 

 

48

Chỉ đạo giải quyết, xử lý vụ việc chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Ba Tơ; các xã của huyện Đức Phổ; các địa phương trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Các địa phương liên quan

Các sở, ngành liên quan

 

49

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Cả năm

50

Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các công ty Nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh để thu hồi dứt điểm đối với diện tích đất không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, để xảy ra tình nh lấn chiếm tranh chấp đất đai giao lại cho địa phương để thực hiện việc đo đạc, lập phương án giao cho nhân dân quản lý sử dụng, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn; đảm bảo bố trí đất sản xuất cho nhân dân cũng như làm cơ sở để tái cơ cấu các các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

13/16

51

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, trong đó ưu tiên giải quyết thủ tục thuê đất cho doanh nghiệp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; việc công khai thủ tục, thông tin liên quan đến đất đai

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Cả năm

52

Đôn đốc thực hiện hoàn thành có hiệu quả Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

53

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP về thi hành Luật Khoáng sản 2010

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

54

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Cả năm

55

Thực hiện phương án xử lý ô nhiễm tại 02 kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Cả năm

56

Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính

 

Cả năm

57

Chỉ đạo triển khai thực hiện việc ban hành sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính

 

 

58

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

59

Triển khai công tác thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn tỉnh năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố

Cả năm

60

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

 

 

61

Họp Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2018 và bàn kế hoạch công tác năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đối ngoại

Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh

 

 

62

Chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; nhà vệ sinh đảm bảo an toàn theo quy định.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

63

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học nhm giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung hc cơ sở

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

64

Tổ chức xét tặng và công bố giải thưng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

65

Triển khai dự án Thư viện điện tử tỉnh Quảng Ngãi (theo Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

66

Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

67

Duy trì Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam"

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

68

Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật bài chòi tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

Cả năm

69

Ban hành quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

70

Chỉ đạo lập hsơ di tích Quốc gia đặc biệt Trường Lũy Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

71

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 19/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Cả năm

72

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/6/2016 của Tnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Cả năm

73

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 13/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

 

74

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Cả năm

75

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 6669/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cả năm

76

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 được UBND phê duyệt triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 878/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I, II, III, IV/2019

77

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Cả năm

78

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020 (Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 07/6/2018)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan

Cả năm

79

Thực hiện dự án Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2019-2020

80

Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất và vệ tinh theo Chương trình số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 3

 

PHỤ LỤC 02

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ II/2019
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Cơ quan tham mưu, thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

I

Nội dung đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vTỉnh ủy

 

 

 

 

1

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh

 

2

Quy định các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế; đối tượng khách được mời cơm và mức chi cụ thể tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

3

Quy định mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thm quyền quy định việc thực hiện học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

4

Quy định mức chi quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội người cao tui và UBND các huyện, thành phố

 

5

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở: Tư pháp, KH và ĐT, Tài chính: Liên Minh HTX, Hội Nông dân, UBND các huyện, TP.

 

6

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ khai thác thủy sản ven bờ, nghề lưới kéo sang ngành nghề, dịch vụ khác.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBMTTQ Việt Nam tnh; các Sở: Tư pháp, KH và ĐT, Tài chính, LĐTB và XH; Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh; UBND các huyện, TP ven biển và huyện đảo Lý Sơn.

 

7

Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở: Tư pháp, Tài chính, LĐTB và XH, UBND huyện Lý Sơn....

 

II

Trình UBND tỉnh ban hành các quy định, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách... thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

 

 

 

1

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

2

Ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực đi ngoại trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

3

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế từ hng IV lên hạng III

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Y tế và các cơ quan có liên quan

Quý I, II

4

Thi tuyn, xét tuyn viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Quý I, II, III

5

Bãi b Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của HĐND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

6

Quyết định ban hành khung giá công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

7

Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

8

Đề án "Thí điểm truy xuất nguồn gốc và chống giả cho sản phẩm Ti Lý Sơn và Quế Trà Bồng

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

9

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

10

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PINT

Sở Tư pháp, UBND các huyện, TP ven biển và huyện đảo Lý Sơn.

 

11

Phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PINT

Sở Nội vụ

 

12

Giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu công trình thủy lợi và bảo trì hạ tầng CTTL.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PINT

UBND các huyện, TP; Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL; các tổ chức thủy lợi cơ sở

 

13

Ban hành Quy định về Giải thưng môi trường trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh)

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

14

Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

 

 

15

Ban hành Quyết định sửa đổi quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 về việc Quy định về giá tài sn tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Tài chính

Sở Tài chính

 

 

16

Ban hành kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

17

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

18

Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và hội đoàn thể tỉnh

Quý II, Quý III

19

Ban hành Kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và hội đoàn thể tỉnh

Quý II, Quý III

20

Ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật tại các huyện, thành phố

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

UBMTTQVN tỉnh, sở, ban ngành và các hội, đoàn thể liên quan

Quý II, Quý III

21

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phổ biến, giáo dục pháp luật ứng dụng công nghệ thông tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Sau khi Bộ Tư pháp trình Thủ tướng phê duyệt đề án

22

Ban hành Quyết định quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

 

Quyết định QPPL

23

Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cư cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp

Sở Tư pháp

 

Khi Bộ Tư pháp có Thông tư thay thế TT 23/2014/TTLT -BTP-BNV

24

Ban hành Đề án, kế hoạch, quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

25

Ban hành Quy chế hoạt động của Cng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

26

Ban hành quy định về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, VP UBND tnh

Tháng 5

27

Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu triển khai thực hiện năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND địa phương và các đơn vị liên quan

t 2)

28

Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND địa phương và các đơn vị liên quan

 

29

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

30

Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

31

Ban hành Đề án bảo tn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý, bảo vệ, trùng tu tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

32

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh (sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghquyết)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

33

Ban hành Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

 

34

Phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh giai đoạn 2019-2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

III

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I/2019

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương

 

 

2

Họp Ban Chỉ đạo Biển đông - Hi đảo 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban Chỉ đạo Bin đông - Hi đảo tỉnh

 

 

3

Tổ chức tập huấn về công tác bin đông - hải đảo cho cán bộ, công chức trong tỉnh và ngư dân các huyện ven biển

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban Chỉ đạo Bin đông - Hải đo tỉnh

 

 

4

Tổ chc kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biu đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2019; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu của Phật giáo nhân dịp Đi lễ Pht đn PL.2563-DL.2019.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

5

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung. Kế hoạch tổ chức sơ kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

6

Chỉ đạo việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với ngân sách địa phương năm 2017 và triển khai kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

7

Báo cáo tình hình dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

Cục Thuế, Cục Hải quan

 

8

Kế hoạch nâng cấp sàn thương mại điện tử của tỉnh thành sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thông tin thị trường, thực hiện mua bán hàng hóa qua mạng

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

9

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp L 30/4, 01/5 năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chtịch UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

10

Chỉ đạo thực hiện "Tháng hành động phòng, chng ma túy" (tháng 6). "Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" (26/6) và mđợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

11

Hội tho Phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong mối liên kết vùng

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

12

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch của Tỉnh y Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

13

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đt I/2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, TP.

 

14

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở LĐTB và XH, UBND các huyện, TP, các cơ sở đào tạo nghề.

 

15

Sơ kết rút kinh nghiệm 03 mô hình thí điểm khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở KH và ĐT, UBND các huyện, TP.

Cuối tháng 6

16

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU và Quyết định 434/QĐ-UBND về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản liên quan.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, TP.

 

17

Chỉ đạo hoàn thành Đề án giao đất, giao rừng cho nhân dân. Trong đó tập trung ở các huyện miền núi

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố

 

 

18

Tăng cường công tác quản lý hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh nhm thực hiện tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

19

Hoàn thành việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại các Công ty: cổ phần thanh niên xung phong, Sơn Mỹ cho Tổng công ty quản lý và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính - doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

20

Triển khai việc cphần hóa: Trung tâm Ging, Trung tâm Tư vấn nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm đnh chất lưng công trình xây dựng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính - doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

 

 

21

Kiểm tra thực tế các chương trình, dự án viện trợ PCPNN tại các vùng dự án trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngoi vụ

Sở Ngoại vụ

 

 

22

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân cho CBCCVC trong tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

 

 

23

Tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Lào và lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Lào năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

 

 

24

Chỉ đạo và làm việc với các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

các sở, ngành, địa phương liên quan

 

25

Tổng kết, đánh giá Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà năm 2018; đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách thực hiện trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

26

Làm việc với các bộ, ngành Trung ương đbố trí nguồn lực thực hiện Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Ban Dân tộc tỉnh

 

Cả năm

27

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chính sách chung và chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực giảm nghèo

Ban Dân tộc tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

28

Triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

29

Họp báo Quý I/2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 4

30

Tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt Luật BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

 

31

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành về đào tạo, thu hút nhân lc y tế

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

32

Kiểm tra, chỉ đạo việc đầu tư xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2016-2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

33

Điều chuyn các trang thiết bị đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

 

 

34

Chỉ đạo tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tháng 5

35

Họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tháng 5/2019

36

Xây dựng công trình Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Quảng Ngãi tại 3 điểm giáp ranh giới tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

37

Triển khai dự án Thư viện điện tử tỉnh Quảng Ngãi (theo Quyết định 456/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

38

Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

39

Duy trì Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam"

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

40

Trin khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật bài chòi tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

Cả năm

41

Tổ chức gii bơi quốc tế vưt biển Đảo Lớn - Đo Bé năm 2019 tại huyện Lý Sơn.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

42

Hoàn thành hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lý Sơn.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

PHỤ LỤC 03

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ III/2019
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Cơ quan tham mưu, thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

I

Nội dung đề nghị UBND trình HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

2

Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

II

Trình UBND tỉnh ban hành các quy định, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách... thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

 

 

 

1

Thi tuyển, xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Quý I, II, III

2

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố

Quý III, IV

3

Thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

Quý III, IV

4

Ban hành Quyết định về việc phê duyệt định mức chỉnh lý tài liệu lưu trữ (thay thế Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh).

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

 

18

Phê duyệt phương án hợp nhất Phòng Kiểm soát TTHC với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (theo ý kiến chỉ đạo của Ban TVTU tại Công văn số 3150-CV/TU ngày 28/9/2018)

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

5

Ban hành văn bản quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ báo cáo

6

Ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

Khi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch

9

Ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

8

Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

9

Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tư pháp, Tài chính, KH và ĐT, UBND các huyện, TP, các tổ chức quản lý thủy lợi cơ sở.

 

10

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp, UBND các huyện, TP.

 

11

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lthực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tư pháp, Y tế, Công thương, Công an; UBND các huyện, TP.

Sau khi Bộ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2014/TT- BNNPTNT và Thông tư 51/2014/TT- BNNPTNT

12

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành và UBND các huyện, TP.

Khi Chính phủ ban hành NĐ điều chỉnh, bổ sung một số Điều của NĐ 94/2014/NĐ-CP

13

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

14

Ban hành Quy định về đ cao tính tiên phong, gương mu của mi cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc thực hiện chủ trương, chính sách dân số, nuôi dạy con tốt, kính già, yêu trẻ, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố

 

15

Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố

 

16

Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Quảng Ngãi đến năm 2030

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

17

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

SY tế

 

Quý III, IV

III

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý II/2019

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương

 

 

2

Chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019. Tổ chức thăm các đạo tràng An cư Kiết hạ, An cư tại chỗ của Phật giáo, kết hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc tôn giáo; thăm lễ Vu lan báo hiếu của Phật giáo.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

3

Tổ chức gặp mặt, làm việc với đoàn đại biểu Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam trước khi đi dự Đại hội cấp toàn đạo lần thứ IV tại thành phố Đà Nẵng. Nm tình hình hoạt động của các tôn giáo

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

4

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

5

Chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

STN&MT; SXây dựng; UBND các huyện, thành phố

 

6

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 18 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2019)

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

Quý III, IV

7

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong kỳ tuyển sinh năm 2019 và dịp Lễ 02/9

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

8

Chỉ đạo triển khai, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018 sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh

 

 

9

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

10

Chỉ đạo việc tổ chức Hội chCông Thương miền Trung - Tây Nguyên năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

11

Hỗ trợ di dời và ổn định tại chỗ cho 235 hộ thuộc vùng thiên tai, vùng khó khăn.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, TP

 

12

Chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và tỉnh lần thứ III năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh

 

 

13

Hoàn thành các thủ tục phá sản Công ty TNHH MTV Dưc - Vật tư y tế Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính - doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

14

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Cục Thuế tỉnh Sở Tài chính

 

 

15

Hoàn thành thủ tục cphần hóa Công ty TNHH MTV xây dựng, đầu tư và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC); cổ phần hóa: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính - doanh nghiệp

Sở Tài chính

 

 

16

Xây dựng, thảo luận dự toán thu NSNN (thu nội địa) năm 2020 với Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

Cục Thuế tỉnh

 

17

Họp Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đối ngoại

Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh

 

 

18

Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

19

Bổ sung, hiệu chnh Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện.

Tháng 9

20

Họp báo Quý II/2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 7

21

Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989-01/7/2019), Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959-28/8/2019)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tp Quảng Ngãi

Tháng 7

22

Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc cộng đồng

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cả năm

23

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và Miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959-28/8/2019)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Tháng 8

24

Tổ chức Lễ Tưởng niệm 155 ngày mất Anh hùng dân tộc Trương Định (20/8/1864- 20/8/2019)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

25

Tổ chức Hội thảo quốc tế về Công viên địa chất và Di sản văn hóa Sa Huỳnh.

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

26

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

27

Chỉ đạo tổ chức Hội thi tay nghề cấp tỉnh lần thứ III- năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

28

Chỉ đạo tổ chức đưa Đoàn giáo viên của tỉnh tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI - năm 2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

29

Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất và vệ tinh theo Chương trình số hóa truyền hình do BThông tin và Truyền thông chủ trì

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

30

Họp Ban Chỉ đạo về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi thông qua Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

VP UBND tnh

Tháng 8

 

PHỤ LỤC 04

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ IV/2019
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Cơ quan tham mưu, thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ghi chú

I

Nội dung đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

2

Pduyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

3

Giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2020

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

4

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2030

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành, địa phương

 

5

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho 5 năm (2020 - 2024) thay thế Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

II

Trình UBND tỉnh ban hành các quy định, kế hoạch, đề án, chế, chính sách... thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

 

 

 

1

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình n giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương

 

 

2

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

3

Phê duyệt Quy hoạch phân khu phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

 

4

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố

 

5

Thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

 

6

Ban hành Quyết định về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản (theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị

 

7

Đề án, danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ (06 tháng đầu năm 2020) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

8

Ban hành Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2020

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

9

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

10

Ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

 

11

Xây dựng Đề án bảo đảm nước sạch khu vực thành thị, khu dân cư tập trung

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Xây dựng

 

 

12

Dự án Cơ sở dữ liệu về kinh tế Công nghiệp và Thương mại

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

13

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp, UBND các huyện, TP

 

14

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; hỗ trợ để UBND xã, phường, thị trấn tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tư pháp, Tài chính; UBND các huyện, TP

 

15

Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ strên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, KH và ĐT, LĐTB và XH, Nội vụ; UBND các huyện, TP, các tổ chức thủy lợi cơ sở

 

16

Thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý khai thác sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện

 

17

Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: KH và ĐT, Tài chính, KH và CN, UBND các huyện, TP.

 

18

Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải ch hành chính năm 2020

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

III

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý III/2019

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương

 

 

2

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh năm 2019

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

3

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết dương lch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 2020

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

 

 

4

Phân giao dự toán thu NSNN (thu nội địa) năm 2020 cho các huyện, thành phố

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố

 

5

Chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2019.

Đ/c Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

6

Chỉ đạo thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

7

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Đ/c Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Sở Công Thương

 

 

8

Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách giảm nghèo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

9

Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tài chính

Sở Tài chính

 

 

10

Chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

11

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đào tạo trình độ cao đng, trung cấp, sơ cấp và dy nghề dưới 3 tháng)

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

12

Chỉ đạo tổ chức tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trẻ em

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tháng 11

13

Họp báo Quý III/2019

Đ/c Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 10/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/QĐ-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408014