• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính đặc thù đã được chuẩn hóa tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2202/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 868/STP-KSTT ngày 02/6/2015 và Văn bản số 898/STP-KSTT ngày 08/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục tên các thủ tục hành chính đặc thù do UBND tỉnh quy định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao Giám đốc các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có tên tại Điều 2; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Xây dựng, Nội vụ, Giao thông Vận tải, NN và PTNT, TN và MT, KH và CN, VH - Thể thao và Du lịch;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN, XD, GT, VX, NL, TH, NC1,
Gửi;
+ Bản giấy: TW, HĐND tỉnh, Sở Tư pháp; các Sở, ngành tại Điều 2 (36b);
+ Điện tử: TP còn lại

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIN

GHI CHÚ

A. Lĩnh vực Tiêu thụ sản phẩm

1

Hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

S Công Thương

 

B. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế

1

Phê duyệt chương trình tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do UBND tỉnh tổ chức

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

S Ngoại vụ

 

2

Tiếp nhận huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tặng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sở Ngoại vụ

 

C. Lĩnh vực Lãnh sự

1

Quyết định cho phép các Đoàn ra nước ngoài tham quan, học tập kinh nghiệm

Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

2

Quyết định cho phép các Đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sở Ngoại vụ

 

D. Lĩnh vực Xây dựng

1

Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư)

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

 

2

Chấp thuận chủ trương đầu tư trong phát triển nhà ở, các dự án đầu tư phát triển đô thị

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Xây dựng

 

3

Thẩm định tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư)

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

Sở Xây dựng

 

Đ. Lĩnh vực Quy hoạch

1

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

Sở Xây dựng

 

2

Thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch

S Xây dựng

 

3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

4

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

E. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp giấy phép trạm BTS loại 1

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

S Xây dựng

 

F. Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài

1

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định, trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định, trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

4

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

5

Giới thiệu địa điểm đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

G. Lĩnh vực Thành lập và Phát triển doanh nghiệp

1

Hỗ trợ lệ phí đối với thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

H. Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

1

Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình, dự án, phí dự án (khoản viện trợ PCPNN) viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

I. Lĩnh vực Xây dựng cơ bản

1

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

K. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Xét công nhận nghề truyền thông, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

2

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (áp dụng đối với đối tượng là: Doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sở, ngành liên quan).

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

L. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 3/7/2013 của UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá cây đứng tại Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

M. Lĩnh vực Biển hải đảo

1

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh quy định tạm thời việc lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

N. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1

Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND , ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

O. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1

Xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu"

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"

Ban Thi đua - Khen thưởng

 

2

Xét tôn vinh "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"

Ban Thi đua - Khen thưởng

 

P. Lĩnh vực Văn hóa dân tộc, văn hóa quần chúng

1

Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND , ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế công nhận Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

BCH Công đoàn ngành cấp tỉnh

 

2

Công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

BCH Công đoàn ngành cấp tỉnh

 

Q. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Tiếp nhận đối tượng tâm thần vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội

Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người bị bệnh tâm thần tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

R. Lĩnh vực Đất đai

1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

2

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THC HIN

GHI CHÚ

A. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135

Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện định mức hỗ trợ một số nội dung Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 - 2015

UBND cấp huyện

 

2

Thẩm định, phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135

UBND cấp huyện

 

B. Lĩnh vực Đầu tư trong nước

1

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND cấp huyện

 

2

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện

 

3

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

UBND cấp huyện

 

C. Lĩnh vực Thành lập và Phát triển doanh nghiệp

1

Hỗ trợ lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh đăng ký lần đầu

Quyết định 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND cấp huyện

 

D. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện

 

2

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè lòng đường

UBND cấp huyện

 

3

Cấp giấy phép đào đường đô thị

UBND cấp huyện

 

4

Gia hạn giấy phép đào đường đô thị

UBND cấp huyện

 

Đ. Lĩnh vực Quy hoạch

1

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

UBND cấp huyện

 

2

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

UBND cấp huyện

 

3

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

UBND cấp huyện

 

4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị

UBND cấp huyện

 

5

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu dân cư đô thị

UBND cấp huyện

 

6

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các dự án

UBND cấp huyện

 

E. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện

 

G. Lĩnh vực Văn hóa dân tộc, văn hóa quần chúng

1

Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”.

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND , ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa, "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

UBND cấp huyện

 

2

Công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

UBND cấp huyện

 

3

Công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

UBND cấp huyện

 

4

Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND , ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế công nhận Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Liên đoàn lao động cấp huyện

 

5

Công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Liên đoàn lao động cấp huyện

 

H. Lĩnh vực Biển và Hải đảo

1

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh quy định tạm thời việc lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cùa các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

UBND cấp huyện

 

I. Lĩnh vực Đường bộ

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý.

Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

UBND cấp huyện

 

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý.

UBND cấp huyện

 

3

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý.

UBND cấp huyện

 

4

Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc huyện quản lý.

UBND cấp huyện

 

K. Lĩnh vực Đất đai

 

1

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Tĩnh

UBND cấp huyện

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (áp dụng đối với đối tượng là: Doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sở, ngành liên quan).

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

UBND cấp xã

 

B. Lĩnh vực Văn hóa dân tộc, văn hóa quần chúng

1

Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND , ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa; "Thôn văn hóa, "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

UBND cấp xã

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2202/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2202/QĐ-UBND

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279319