• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

 

Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2203/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/-UBND

 Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2180/TTr-CAT-PC67 ngày 08/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13/11/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Tổ chức tốt việc phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; làm tốt công tác biên tập tài liệu, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

b. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành, phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP .

b. Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời nội Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Biên soạn nội dung tài liệu phục vụ công tác phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

3. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn; sơ kết, đánh giá 02 năm thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

4. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, biểu mẫu, trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a. Tổ chức phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

b. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu và tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nội dung cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu đảm bảo cho việc thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP được thống nhất.

c. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác xử lý vi phạm; chấn chỉnh ý thức, tác phong làm việc; kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

d. Đầu tư, trang bị đầy đủ điều kiện phục vụ công tác tiếp dân và các loại biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác xử lý vi phạm theo đúng quy định. Thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về điều kiện, trình tự, quy trình xử lý vi phạm hành chính để nhân dân biết thực hiện.

đ. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong công tác xử lý vi phạm, tạo cơ sở từng bước phục vụ việc xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

e. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 171/2013/NĐ-CP .

2. Sở Tư pháp

a. Hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác xử lý vi phạm để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP .

b. Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP (thực hiện trong Q IV năm 2014).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường đưa tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện.

4. Sở Tài chính

 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Kế hoạch này; hướng dẫn kiểm tra các ngành, các đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Đồng thời hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể có liên quan

 Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sinh viên, học sinh và nhân dân ở địa bàn dân cư tự giác thực hiện nghiêm túc Nghị định số 171/2013/NĐ-CP .

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để thực hiện nghiêm túc. Chỉ đạo các phòng, ban thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương có kế hoạch thường xuyên phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

b. Chỉ đạo rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ở cấp xã; củng cố, chấn chỉnh nơi tiếp dân ở cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết đáp ứng được yêu cầu thực tế phục vụ cho công tác xử lý vi phạm. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

c. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác xử lý vi phạm để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định Nghị định số 171/2013/NĐ-CP .

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các cơ quan, đoàn thể, quần chúng và các tổ chức xã hội vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/7/2014 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2203/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2203/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240853