• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 2207/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2207/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định s2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đi với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1532/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2019 về việc đề nghị Ban hành Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tổng kết năm học, các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi và xét tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ khác và thời gian nghỉ hè được quy định cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày tổng kết năm học, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thời gian thi Trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (có phụ lục kèm theo).

2. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày: từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 02 tháng 02 năm 2020 (từ ngày 26 tháng 12 năm Kỷ Hợi đến Mùng 9 tháng Giêng năm Canh tý);

- Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động, chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể như sau: nghỉ Tết Dương lịch (01 tháng 01 năm 2020); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Canh tý, tức ngày 02 tháng 4 năm 2020); ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 năm 2020); ngày Quốc tế Lao động (ngày 01 tháng 5 năm 2020) và ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9 năm 2020). Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

3. Thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học:

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè; Thời gian nghỉ hè trong năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm: thời gian nghỉ xen kẽ giữa kỳ; thời gian nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động; thời gian nghỉ tết nhiu hơn quy định của Bộ Luật lao động).

Điều 2. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học:

1. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh dự thi quốc gia vào ngày 02 tháng 10 năm 2019;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khi 12 vào ngày 11 tháng 12 năm 2019;

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11 vào ngày 05 tháng 3 năm 2020;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8 (cả lớp nguồn) vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

2. Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 quy định cụ thể như sau:

- Cấp mầm non, cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2020;

- Cấp trung học phổ thông: Tổ chức một (01) kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

+ Môn thi: thi chung 03 môn Ngữ Văn, Toán học và Tiếng Anh; Học sinh đăng ký thi vào các lớp 10 chuyên thi thêm môn chuyên.

+ Ngày thi:

• Ngày 29/05/2020: thi môn chuyên (dành cho thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn);

• Ngày 03, 04/06/2020 thi 03 môn chung: Ngữ Văn, Toán học và Tiếng Anh.

- Giáo dục thường xuyên, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, các trường THPT Tư thục và trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo): tuyển sinh theo hình thức xét tuyển; hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

3. Thời gian hoàn thành việc tuyển dụng viên chức giáo dục cho năm học 2020-2021 là ngày 30/05/2020.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

1. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về:

- Thời gian tổ chức các kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo;

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Báo cáo vi Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh:

+ Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2019-2020, trước ngày 10 tháng 9 năm 2019; Các đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT báo cáo cho Sở GDĐT trước 25/08/2019;

+ Báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31 tháng 01 năm 2020; Các đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT báo cáo cho Sở GDĐT trước 20/01/2020;

+ Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2019-2020 trước ngày 25 tháng 6 năm 2020; Các đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT báo cáo cho Sở GDĐT trước 05/06/2020;

+ Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cấp Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để báo cáo);
- TTr.T
U; TTr.HĐND tnh (để báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh
y;
- Ban VHXH-HĐND t
nh;
- Các S
, Ban, ngành;
- CVP. UBND t
nh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm công báo t
nh;
- Lưu: VT, VX
6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020

Ban hành kèm theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Tổng kết năm hc

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

12/8/2019

19/8/2019

05/9/2019

12/8/2018 đến 29/12/2019 (20 tuần): 18 tuần thực học; 01 tuần tựu trường; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

30/12/2019 đến 24/5/2020 (21 tuần): 17 tuần thực học; 02 tuần nghTết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 25/5 đến 30/5/2020

 

2. Tiểu học

12/8/2019

19/8/2019

05/9/2019

12/8/2019 đến 29/12/2019 (20 tuần): 18 tuần thực học; 01 tuần tựu trường; 01 tuần nghcuối học kỳ (23/12/2019 đến 29/12/2019); học sinh nghỉ, giáo viên làm hồ sơ sổ sách, bồi dưỡng chuyên môn.

30/12/2019 đến 24/5/2020 (21 tuần): 17 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết Âm lịch; 01 tuần ngh gia học kỳ (từ 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020); thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 25/5 đến 30/5/2020

Xét công nhận “Hoàn thành chương trình Tiểu học” trước ngày 30/5/2020.

3. THCS và THPT

12/8/2019

19/8/2019

05/9/2019

12/8/2019 đến 29/12/2019 (20 tuần): 19 tuần thực học, kể cả kiểm tra học kỳ; 1 tuần tựu trường.

30/12/2019 đến 24/5/2020 (21 tuần): 18 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 25/5 đến 30/5/2019

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2020.

- THPT: thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng của Bộ.

4. GDTX (THCS và THPT)

26/8/2019

03/9/2019

05/9/2019

26/8/2018 đến 29/12/2019 (18 tuần): 16 tuần thực học; 01 tuần tựu trường; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

30/12/2019 đến 17/5/2020 (20 tuần): 16 tuần thực học; 02 tuần nghỉ Tết Âm lịch; thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

- THCS: xét công nhận tốt nghiệp trước ngày 30/5/2020.

- THPT: thi THPT quc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn riêng ca Bộ.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2207/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 27/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2207/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427102