• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay tại trụ sở đoàn tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội; ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 2209/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2209/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG CHO TỔ BAY TẠI TRỤ SỞ ĐOÀN TIẾP VIÊN PHÍA BẮC CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI; ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH UBND QUẬN LONG BIÊN THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Công văn số 2848/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2519/TTr-SYT ngày 28/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho tổ bay (phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội, số 200/10 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên:

1. Quyết định cho phép trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội được thực hiện cách ly tập trung trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với tổ bay (phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

2. Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

3. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho trụ sở Đoàn Tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly.

4. Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

* Giao Sở Y tế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

* Chủ tịch UBND quận Long Biên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Ngoại vụ, Công an Thành phố; Chủ tịch UBND quận Long Biên, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch;
- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PCVP; KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý
Phó trưởng Ban thường trực
BCĐ PCD Thành phố

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2209/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2209/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445803