• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2209/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh sách điểm thư viện công cộng tham gia Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” của tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2209/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2209/QĐ-UBND

 Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH THAM GIA DỰ ÁN "NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 12 tỉnh thuộc Bước 3 Giai đoạn II, dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các điểm thư viện công cộng của tỉnh Bình Định tham gia Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (gồm 24 điểm, trong đó có 01 Thư viện cấp tỉnh, 10 Thư viện cấp huyện và 13 Thư viện cấp xã, phường, thị trấn).

(Danh sách cụ thể đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức tham gia thực hiện Dự án đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

DANH SÁCH

CÁC ĐIỂM THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH THAM GIA DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY CẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”
(Kèm theo Công văn số 2209/UBND-VX ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định)

Thư viện cấp tỉnh (01 thư viện)

Thư viện cấp huyện, thị xã (10 thư viện)

Thư viện cấp xã, phường, thị trấn (13 thư viện)

Thư viện tỉnh

Thư viện huyện An Lão

Thư viện xã An Tân (An Lão)

 

Thư viện huyện An Nhơn

Thư viện xã Nhơn Phúc (An Nhơn)

 

Thư viện huyện Hoài Ân

Thư viện P. Nhơn Hưng (An Nhơn)

 

Thư viện huyện Hoài Nhơn

Thư viện xã Ân Thạnh (Hoài Ân)

 

Thư viện huyện Phù Cát

Thư viện TT Tam Quan (Hoài Nhơn)

 

Thư viện huyện Phù Mỹ

Thư viện xã Hoài Hương (Hoài Nhơn)

 

Thư viện huyện Tây Sơn

Thư viện xã Cát Trinh (Phù Cát)

 

Thư viện huyện Tuy Phước

Thư viện xã Mỹ Thọ (Phù Mỹ)

 

Thư viện huyện Vân Canh

Thư viện xã Tây An (Tây Sơn)

 

Thư viện huyện Vĩnh Thạnh

Thư viện xã Tây Bình (Tây Sơn)

 

 

Thư viện xã Phước Hưng (Tuy Phước)

 

 

Thư viện xã Canh Vinh (Vân Canh)

 

 

Thư viện xã Vĩnh Quang (Vĩnh Thạnh)

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2209/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2209/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240854