• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 221/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa sửa đổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 36/TTr-SVHTTDL ngày 23/4/2013 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh:

DI TÍCH LỊCH SỬ

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

THÔN AN LỊCH, XÃ ĐÔNG LỢI, HUYỆN SƠN DƯƠNG

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT và DL;
- TT Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Sơn Dương;
- UBND xã Đông Lợi;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, QHĐT và XD;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, VX (Hà -20b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 221/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 28/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 221/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210665