• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2211/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 462/STP-PBGDPL ngày 20/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; TT
HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, NC - Tỉnh ủy;
  Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận b
n điện tử;
+ Điện t
: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2211/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tốt các mục tiêu sau:

+ 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

- 100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mi ban hành được tổ chức định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật.

- 100% nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân được các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và chương trình, kế hoạch PBGDPL hàng năm của cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Hàng năm, có tối thiểu từ 90% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Phấn đấu 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định.

- Hàng năm, có tối thiểu 80% các đối tượng đặc thù được PBGDPL theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác PBGDPL; kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, hoàn thành tốt các mục tiểu đã đề ra trên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong công tác PBGDPL, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường quán triệt, tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; kiểm tra, sơ kết, tng kết việc thực hiện.

3. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, phù hợp theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện triệt để, có hiệu quả quyn được thông tin về pháp luật của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ:

a) Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác PBGDPL.

b) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL tại cơ quan, tổ chức, địa phương, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; quy hoạch, bi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ làm công tác PBGDPL tại các địa bàn vùng miền núi, biên giới, miền biển và tại các địa bàn có tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội phức tạp.

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và Ban Thư ký của Hội đồng trong tư vn, xác định mục tiêu, hoạt động và điều phối nguồn lực; tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng trong tham mưu triển khai nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan Tư pháp, người làm công tác pháp chế, công chức Tư pháp - Hộ tịch trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động PBGDPL.

d) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng; thực hiện quản lý, sử dụng, điều phối hiệu quả đội ngũ này.

đ) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với những người làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo định kỳ hàng năm. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của đội ngũ này trong tuân thủ, chp hành pháp luật và vận động Nhân dân cùng thực hiện.

6. Tăng cường xây dựng, củng cố, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường. Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, giáo dục công dân theo hưng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý trong thực tiễn giảng dạy.

7. Khảo sát, lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp, hiệu quđối với từng đối tượng đặc thù theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật Phbiến, giáo dục pháp luật; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

8. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trọng tâm là:

a) Đổi mới về nội dung và hình thức PBGDPL:

- Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; li ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: An ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tquốc; an sinh xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; về xây dựng nông thôn mới; ... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cn định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

- Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ưu tiên thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, đối thoại chính sách pháp luật và trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Tạo bước đột phá mnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL, Ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử;...

b) Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

c) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân; tích hợp, kết nối, chia sthông tin, tài liệu giữa cơ quan, tổ chức nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong công tác PBGDPL.

d) Hướng mạnh hoạt động PBGDPL về cơ sở, lồng ghép với công tác hòa giải cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại.

đ) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong thực hiện các hoạt động PBGDPL; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PBGDPL, chú trọng hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

e) Tạo chuyn biến rõ nét trong xã hội hóa công tác PBGDPL, huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho công tác này. Khuyến khích và phát huy tốt vai trò của các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, đội ngũ luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động Nhân dân, thành viên, hội viên tuân thủ và chấp hành pháp luật của Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

9. Tổ chức thực hiện các Đề án PBGDPL:

- Đề án “Tăng cường Phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”.

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.

Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hi nhp quốc tế”.

Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ”.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Đnh kỳ hàng năm, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II, Kế hoạch này.

- Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện các Đề án PBGDPL hàng năm và cả giai đoạn để tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

- Theo dõi, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm; tham mưu UBND tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện:

Trên cơ sở Kế hoạch này và tình hình, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình hàng năm (có thể lồng ghép trong Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm), tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

c) Các cơ quan, tổ chức được giao chủ trì triển khai Đề án PBGDPL nêu tại Khoản 9, Mục II Kế hoạch này chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tnh; theo định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Ngoài các Đề án trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai các Đề án PBGDPL khác theo chỉ đạo, phân công của Bộ, ngành Trung ương quản lý chuyên ngành và của UBND tỉnh.

d) Sở Tài chính có trách nhiệm chđạo, hướng dẫn việc phân bkinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về đảm bảo kinh phí phục vụ công tác PBGDPL.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan nhà nước, tích cực vận động Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

e) Đề nghị Tòa án nhân dân tnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chỉ đạo toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; căn cứ vào điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2211/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2211/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366810