• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi


 

Quyết định 2212/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 về Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2212/QĐ-BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 25/9/2003 và Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 08/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam, khoản vay số Cr.3880-VN ký ngày 19/8/2004 và Hiệp định sửa đổi ký ngày 09/02/ 2010;

Căn cứ Quyết định số 2096/QĐ-BNN-TCTL ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn bổ sung thuộc dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-BNN-TCTL ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đề cương tư vấn Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - Khoản vay WB số Cr.3880-VN, hạng mục tư vấn hỗ trợ tăng hiệu ích thủy lợi thông qua Chương trình thiết lập hệ thống định chuẩn (Benchmarking);

Căn cứ đề nghị ban hành tài liệu, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả khai thác công trình thủy lợi của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại Văn bản số 1268/VKHTLVN-KHTH ngày 24/12/2012 và Văn bản số 728/TTr-VKHTLVN ngày 26/6/2013;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số đánh giá quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi.

Điều 2. Bộ chỉ số này là cơ sở để đánh giá công tác quản lý khai thác tại các hệ thống thủy lợi do các tổ chức là Công ty, đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức Hợp tác dùng nước quản lý khai thác.

Điều 3. Giao Tổng cục Thủy lợi ban hành hướng dẫn áp dụng Bộ chỉ số đánh giá công tác quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên toàn quốc.

Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo việc áp dụng Bộ chỉ số tại các hệ thống do các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả áp dụng Bộ chỉ số tại các hệ thống thủy lợi trên toàn quốc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương chỉ đạo việc áp dụng Bộ chỉ số tại các hệ thống do các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi trong địa bàn quản lý. Hàng năm tổng kết, báo cáo Tổng cục Thủy lợi kết quả áp dụng Bộ chỉ số trước ngày 15/12.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2212/QĐ-BNN-TCTL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 30/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2212/QĐ-BNN-TCTL

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238005