• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 2216/QĐ-UBND năm 2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổ thư ký Ban chỉ đạo

Tải về Quyết định 2216/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ TỔ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ban hành ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC- VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an-Bộ Tài chính-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/03/2012 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Tờ trình số 2417/TTrLCQ STC-CTHADS ngày 18/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổ thư ký, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên và thư ký Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Mức bồi dưỡng cho các thành viên và Tổ thư ký tham gia họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự là 150.000 đồng/người/ngày

3. Mức bồi dưỡng cho các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký tham gia họp cưỡng chế thi hành án là 100.000 đồng/người/ngày.

4. Thời gian thực hiện: từ 01/01/2017.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách tỉnh đảm bảo, được cấp qua cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PCNC
NC4-8/2017 (THA)


KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2216/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 09/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2216/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362305