• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 93/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2218/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 93/2013/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Thông tư 93/2013/TT-BTC) và mục V phần B Phụ lục 1, cột 4 Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 93/2013/TT-BTC như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013”.

Nay sửa lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013”.

2. Tại mục V phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in các mục như sau: 1 (1.1, 1.2, 1.3); 2 (1.1, 1.2, 1.3); 3 (2.1, 2.2, 2.3); 3; 4 (5.1, 5.2, 5.3); 5 (6.1, 6.2, 6.3); 6 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); 7; 8.

Nay sửa lại là: 1 (1.1, 1.2, 1.3); 2 (2.1, 2.2, 2.3); 3 (3.1, 3.2, 3.3); 4; 5 (5.1, 5.2, 5.3); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5); 8; 9.

3. Tại cột 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 93/2013/TT-BTC:

Đã in: “Tỷ lệ so vốn điều lệ của ngân hàng (%)”.

Nay sửa lại là: “Tỷ lệ so với vốn điều lệ của ngân hàng (%)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng hợp tác xã;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trong Bộ
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 và áp dụng cho năm tài chính 2013.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2218/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 04/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2218/QĐ-BTC

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208334