• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 2218/QĐ-UBND Phương án phòng tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập thủy điện Vĩnh Sơn tỉnh Bình Định năm 2013

Tải về Quyết định 2218/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG TRÁNH LŨ LỤT CHO VÙNG HẠ LƯU ĐẬP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh Bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo PCLBTW, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập thủy điện Vĩnh Sơn năm 2013 (kèm theo Phương án của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tại văn bản số 603/2013/TTr-VSH-KT ngày 21/6/2013), với các nội dung chính như sau:

1. Dự kiến tình huống

Trường hợp khả năng xả lũ của hồ đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành, nhưng khi lưu lượng lũ lớn hơn lưu lượng lũ thiết kế, tình huống vỡ đập có thể xảy ra thì sẽ tăng cường thoát lũ bằng phương pháp cho nổ mìn phá các đập tràn sự cố T3 (ở hồ A) và B2 (ở hồ B).

2. Hành lang xả lũ các đập tràn và đập tràn sự cố

Tràn xả lũ chính hồ A (T2) nằm eo bờ phải dòng suối Đắk Phan, cách vai phải đập đất chính hồ A: 400m về phía thượng lưu thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Tràn T2 xả nước dọc theo khe suối trải dài khoảng 1,5km, rộng 20m có chỗ đến 30m, sâu 5m đến 10m, hai bên bờ suối dọc hành lang không có dân cư sinh sống. Hai bên bờ suối nhân dân xã Vĩnh Sơn trồng lúa nước thời vụ, thường thu hoạch trước mùa mưa (trước 30/9), không có nhà cửa và vật kiến trúc. Từ sau hố xói tràn T2 đến chỗ hợp lưu với dòng Đăk Phan dài khoảng 1,5km. Dòng Đăk Phan chảy khoảng 4km nữa là hợp lưu với dòng Đăk Senan. Hai bên bờ suối của đoạn này không có nhà cửa và cây trồng.

Tràn xả lũ chính hồ B nằm bờ phải dòng sông Đắk Segnan, cách vai phải đập đất chính đập chính hồ B khoảng 200m. Tất cả các hạng mục công trình thủy công hồ B thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Tuyến thoát lũ tràn chính hồ B dài khoảng 300m rồi nhập lưu dòng chính Đăk Segnan, cách hạ lưu đập khoảng 300m. Dòng suối Đăk Senan từ sau đập chính hồ B chảy len lỏi trong rừng khoảng 14 km rồi hợp lưu với dòng Đăk Phan thành dòng Đăk Xom. Hai bên bờ suối Đăk Senan là rừng và sườn núi dốc không có dân cư sinh sống. Suối Đăk Xom len lỏi trong rừng khoảng 16km rồi đổ ra hồ Định Bình, tại cầu Trà Xom thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.

Tràn sự cố hồ A (T3) nằm eo bờ phải dòng sông Đăk Phan, giữa đập chính và tràn xả lũ cách vai phải đập đất chính hồ A khoảng 200m về phía thượng lưu, tràn sự cố hồ B (B2) kết hợp đập phụ B2 nằm dải cao độ thấp của đường phân thủy giữa sông Đắk Segnan và sông Ba cách vai phải đập chính hồ B khoảng 6 km về phía thượng lưu.

Đập chính Hồ C ngăn dòng sông Đăk Dinh Dong là sông nhánh ở thượng nguồn sông Ba, vào mùa lũ lượng nước xả tràn sẽ chảy qua tràn hồ C và trở về sông cũ gần sau đập chính, sông này nhập lưu về sông Ba.

Đánh giá hành lang xả lũ:

Trong hành lang thoát lũ của các tràn xả lũ hồ A, hồ B và hồ C khi xảy ra lũ đều không ảnh hưởng đến hoa màu và tài sản của nhân dân. Các tràn xả lũ của hồ A, hồ B và hồ C là các tràn tự do, do đó trong quá trình lũ về hồ chứa tăng cao, tràn tự do tự điều tiết lưu lượng qua tràn nên không gây lũ quét, lũ đột biến cho hạ lưu.

3. Các đối tượng, mức độ bị ảnh hưởng ở hạ du

Dọc theo hành lang các tràn xả lũ (và tràn sự cố) của các hồ chứa nước thủy điện Vĩnh Sơn, nước lũ nhập lưu về là sông chính. Các sông này đa số nằm trong rừng tự nhiên, địa hình có độ dốc lớn, vách đứng không có đường qua lại, không có dân cư sinh sống, không ảnh hưởng đến đời sống dân cư ở vùng hạ du.

Vào mùa lũ công trình chịu ảnh hưởng là hồ chứa nước Định Bình nằm cùng lưu vực sông Kôn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Hồ chứa nước Định Bình là bậc thang nằm phía dưới hồ chứa Vĩnh Sơn nên trực tiếp đón lượng nước xả lũ qua tràn hồ A, hồ B (và đập sự cố T3) của các hồ chứa nước thủy điện Vĩnh Sơn.

4. Phương án chủ động đề phòng, đối phó, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả

a. Công tác chuẩn bị trước mùa mưa lũ:

Lập phương án an toàn đập năm 2013 trình Bộ Công Thương phê duyệt trước mùa mưa lũ; thành lập Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt bão năm 2013 của công trình.

Khảo sát, kiểm tra tình trạng công trình, đường giao thông vận hành và các thiết bị để kịp thời duy tu, sửa chữa.

Triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, nhà ở, kho tàng, đường vận hành theo các dự toán đã được phê duyệt (cụm hồ A, cụm hồ B, cụm hồ C, tuyến năng lượng, đường giao thông vận hành trong và ngoài công trình); Bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm điện, kiểm tra chống sét, … các thiết bị công nghệ, đảm bảo vận hành an toàn.

Chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc theo phương án PCLB đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn, công tác sản xuất được liên tục, công trình hoạt động hiệu quả (công việc hoàn thành trước 31/8).

Kiểm tra các loại vật liệu nổ (thuốc nổ, dây nổ, dây điện, dây cháy chậm).

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương liên quan, tổ chức kiểm tra hành lang bảo vệ lòng hồ và hành lang an toàn xả lũ, xử lý kịp thời những vi phạm xảy ra (các hộ dân tự ý tái chiếm dụng đất xây cất nhà trái phép trong hành lang bán ngập của hồ chứa), tránh mọi rủi ro về người và tài sản vùng dân cư do mưa lũ gây ra (công việc hoàn thành trước 31/8).

b. Công tác trong mùa mưa lũ:

Trong mùa mưa lũ khu vực công trình Vĩnh Sơn các thành viên Đội xung kích thường trực 24/24h, phối hợp với cán bộ quản lý công trình kiểm tra tình trạng công trình và theo dõi diễn biến thời tiết trong suốt thời gian làm nhiệm vụ chống lũ (ghi chép lại các số liệu: Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu; lưu lượng về hồ, lưu lượng xả, lưu lượng xả qua tua bin, tổng lưu lượng về hạ lưu đập; dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ khi tính theo lưu lượng đến). Báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy PCLB Công ty để có phương án sẵn sàng đối phó.

Chế độ theo dõi mực nước hồ chứa A, B, C trong mùa mưa lũ 2h/lần/trận lũ.

Chế độ theo dõi lượng mưa tại trạm đo mưa khu vực Vĩnh Sơn; đo lúc 7h sáng và 19h chiều hằng ngày.

Thực hiện trách nhiệm báo cáo theo qui chế phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Kôn trong mùa lũ đã ký tháng 10 năm 2010 giữa Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Khi mực nước hồ A lớn hơn cao trình 775,0m, hoặc mực nước hồ B lớn hơn cao trình 826,0m thì thông báo đến Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định với tần suất một lần/ngày (từ 7h00 - 8h00 hàng ngày), gồm các thông số sau:

- Mực nước hồ A, hồ B, hồ C.

- Lưu lượng đến hồ A, hồ B, hồ C.

- Lưu lượng qua tràn hồ A, hồ B, hồ C.

- Lưu lượng chạy máy.

Khi mực nước hồ A vượt cao trình 780,85m, mực nước hồ B vượt cao trình 832,10m và tiếp tục tăng thì thông báo đến Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định với tần suất một lần/giờ, các thông số mực nước các hồ, lưu lượng qua tràn hồ A, lưu lượng qua tràn hồ B, lưu lượng chạy máy;

Khi có nguy cơ xả lũ sự cố hoặc sự cố vỡ đập đất hồ A, đập đất hồ B, phải thông báo khẩn cấp đến:

- UBND tỉnh Bình Định.

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định.

- Trung tâm Dự báo KTTV Bình Định.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định;

- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;

- Ban Chỉ huy PCLB Bộ Công Thương;

- Ban Chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nguyên tắc xử lý sự cố trong vận hành công trình:

Sự cố các đập đột xuất có nguy cơ: Cán bộ, công nhân theo dõi công trình khi thấy công trình làm việc ở trạng thái bất thường thì báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty, phải chủ động, tích cực có biện pháp xử lý sửa chữa khẩn cấp, ngăn chặn sự cố phát triển gây mất an toàn cho công trình. Mọi biện pháp xử lý tức thời đó cần bảo đảm nguyên tắc không được gia tăng thêm sự bất lợi đối với ổn định, an toàn công trình và hạ lưu công trình.

Vận hành đập tràn sự cố: Vào mùa lũ, khi mực nước đã lên trên ngưỡng tràn, thì cứ 2h một lần, người quản lý công trình tiến hành quan trắc mực nước trong hồ chứa và mở sổ theo dõi. Khi mực nước hồ A ≥ 778m và hồ B ≥ 831m thì báo cáo từng giờ về Ban Phòng chống bão lụt Công ty và báo động cấp I, tập trung lực lượng xung kích đơn vị liên quan.

Khi mực nước hồ A ≥ 779.85 (còn 1,00m mới đến đỉnh đập sự cố T3), hồ B ≥ 831,1m (còn 0.5m mới đến đỉnh đập sự cố B2) báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCLB Công ty xin lệnh nạp thuốc mìn, cử người tuần tra bảo vệ, kiểm tra hành lang xả lũ.

Khi mực nước còn cách đỉnh đập sự cố 0,2m (mực nước hồ ở hồ A ở cao độ 780,55m, mực nước hồ B ở cao độ 831,9m) căn cứ vào diễn biến mưa lũ Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB của Công ty (hoặc người được ủy quyền) ra lệnh nạp kíp và bố trí cảnh giới 2 đầu (cách 300m).

Khi mực nước cách đỉnh đập 0,1m, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB của Công ty sẽ ra lệnh nổ phá lăng trụ. Khi đó tổ trưởng vận hành đập sự cố phải tiến hành triển khai các bước sau đây:

+ Nổ mìn báo hiệu.

+ Hai phút sau khi nổ báo hiệu, điểm hỏa khối nổ chính.

- Trường hợp không phải thực hiện nổ phá, phải xử lý khối thuốc nổ theo thiết kế được duyệt (lập cùng thiết kế nổ mìn). Sau đó tiến hành khôi phục lại công trình theo đúng hiện trạng thiết kế.

Công tác sau mùa mưa lũ:

Sau mùa mưa bão, cán bộ hoặc nhân viên theo dõi bão lụt kiểm tra đánh giá tình trạng công trình và báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy PCLB Công ty, có giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra nhằm đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn lâu dài.

5. Phương án sơ tán dân cư:

Tuyến thoát lũ của tràn T2 (hồ A) và tràn hồ B là hạ lưu của 2 nhánh suối Đak Phan và Đăk Senan, hai tuyến thoát lũ này hợp lưu trước khi đổ ra hồ Định Bình tại cầu Trà Xom. Tuyến thoát lũ phần lớn đi trong rừng, không có dân cư, ngoại trừ đoạn suối chuyển tiếp sau tràn T2, một đoạn khoảng 400m đi qua vùng ruộng nước của làng K2, xã Vĩnh Sơn. Do đó, tất cả các trường hợp xả lũ bình thường qua tràn tự do đều không làm đột biến lưu lượng, do đó không ảnh hưởng đến việc sơ tán dân cư.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trước mùa mưa lũ, Công ty phối hợp với đại diện UBND xã Vĩnh Sơn tổ chức kiểm tra hành lang tuyến thoát lũ của tràn tự do T2 (của hồ A) và tràn hồ B để xử lý, cảnh báo các trường hợp như xây dựng lều trại trong hành lang thoát lũ, có nguy cơ thiệt hại do lũ. Đề nghị lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn thường xuyên tuyên truyền cảnh báo người dân hạn chế qua lại các sông suối, phạm vi hành lang xả lũ, để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

6. Tổ chức thực hiện phương án: Để tổ chức thực hiện phương án, cần có quy định cụ thể về các vấn đề sau đây:

Chế độ thông tin, báo cáo tình hình hồ chứa của chủ đập về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp trên (mục này đã nêu cụ thể trong phương án PCLB năm 2012).

Công tác trực ban tại đập do Ban Chỉ huy PCLB và Đội xung kích công ty đảm trách; phối hợp cùng Ban Chỉ huy PCLB các cấp.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Vĩnh Thạnh quyết định sơ tán (dự lệnh, động lệnh).

Trách nhiệm của các cấp chính quyền các địa phương đối với việc tổ chức sơ tán dân.

Hiệu lệnh báo động cho các tình huống: Khi có nguy cơ xảy ra lũ sự cố hoặc có nguy cơ không an toàn đập, Ban Chỉ huy PCLB Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thực hiện báo động khẩn cấp cho: UBND tỉnh Bình Định; Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện Vĩnh Thạnh, Công ty TNH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định để triển khai công tác ứng phó kịp thời, tổ chức báo động, di dời con người, tài sản đến các vùng tránh lũ an toàn.

Tổ chức ứng cứu: Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định, các đơn vị phải chấp hành và nhanh chóng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho công trình trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2218/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2218/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205217