• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 2220/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 124/TTr-SXD ngày 21/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 09 (chín) thủ tục hành chính và bãi bỏ 03 (ba) thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện -Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Trà Vinh:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính bãi bỏ

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: 03 TTHC (đã được công bố theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh)

1

T-TVH-241996-TT

Thủ tục xác nhận quy hoạch

Theo Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 (Điều 55)

2

T-TVH-241997-TT

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

Theo Thông tư 16/2013/TT- BXD 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị (Khoản 1 Điều 1)

3

T-TVH-241998-TT

Phê duyệt đồ án thiết kế đô thị riêng

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Trà Vinh:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: 09 TTHC

1

T-TVH-241983-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

2

T-TVH-241985-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Theo Thông tư 16/2013/TT-BXD 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

3

T-TVH-241987-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

4

T-TVH-241988-TT

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

5

T-TVH-241989

Thẩm định đồ án quy hoạch chung

6

T-TVH-241990-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu

7

T-TVH-241991-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết

8

T-TVH-241992-TT

Thẩm định đồ án thiết kế đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng

9

T-TVH-241993-TT

Thẩm định công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Phần II.

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH

I. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:

1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung;

- Bản sao không cần chứng thực văn bản pháp lý: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch.

- Quyển báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch.

- Bản đồ sơ đồ vị trí, mối quan hệ vùng tỉ lệ: 1/50.000 - 1/100.000;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ: 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh .

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu;

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch, các văn bản pháp lý liên quan ...

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

-Thành phần các bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

3. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh .

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan ...

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

-Thành phần các bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

h. Lệ phí, phí thực hiện hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

4. Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh .

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng;

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập thiết kế đô thị, các văn bản pháp lý có liên quan ...

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng;

-Thành phần các bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí khu vực thiết kế đô thị trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về bổ sung sửa đổi 1 số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

5. Thẩm định đồ án quy hoạch chung:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh .

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chung.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.

- Biên bản lấy ý kiến thông qua đồ án quy hoạch.

- Hồ sơ về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp,...

-Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

+ Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt);

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch;

- Đĩa CD lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh quy hoạch.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chung.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch);

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

6. Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch phân khu.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

- Biên bản lấy ý kiến thông qua đồ án quy hoạch.

- Hồ sơ về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn quy hoạch.

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan....

-Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch;

- Đĩa CD lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án quy hoạch;

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch phân khu.

h. Lệ phí, phí thực hiện hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện hành chính: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

7. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh .

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quy hoạch chi tiết;

- Biên bản lấy ý kiến thông qua đồ án quy hoạch.

- Hồ sơ về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch; các văn bản pháp lý liên quan ...

-Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500;

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

- Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết;

- Đĩa CD lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD , ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về Nội dung Thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về bổ sung sửa đổi 1 số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

8. Thẩm định đồ án thiết kế đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Đồ án Thiết kế đô thị, đồ án Thiết kế đô thị riêng;

- Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Thiết kế đô thị, Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng;

- Hồ sơ về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập thiết kế đô thị, thiết kế đô thị riêng.

- Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch, Biên bản lấy ý kiến thông qua đồ án gần nhất,...

-Thành phần bản vẽ đồ án gồm:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực thiết kế với đô thị.

+ Các bản vẽ mặt bằng hiện trạng (có phân tích đánh giá) thể hiện dựa trên cơ sở bản đồ địa hình (tỷ lệ thể hiện phụ thuộc vào loại thiết kế đô thị).

+ Các bản vẽ chi tiết (mặt bằng tổng thể, mặt đứng, phối cảnh minh họa; tỷ lệ thể hiện phụ thuộc vào loại thiết kế đô thị).

+ Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng (mặt cắt cốt đường, cốt xây dựng nền đường, cốt xây dựng vỉa hè, các trang thiết bị đường phố và các công trình tiện ích khác trong đô thị; tỷ lệ thể hiện phụ thuộc vào loại thiết kế đô thị).

- Phần mô hình: tỷ lệ mô hình thực hiện phụ thuộc vào loại thiết kế đô thị, vật liệu làm mô hình phù hợp ý tưởng Thiết kế.

- Thuyết minh Đồ án Thiết kế đô thị, Đồ án Thiết kế đô thị riêng;

- Đĩa CD lưu toàn bộ bản vẽ và thuyết minh đồ án.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Kết quả thẩm định đồ án Thiết kế đô thị, Đồ án Thiết kế đô thị riêng.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính: Lệ phí thẩm định thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền trên cơ sở quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp sau khi có quyết định phê duyệt đồ án thiết kế đô thị, thiết kế đô thị riêng).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD , ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

9. Thẩm định công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng:

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch trình Lãnh đạo Sở Xây dựng Trà Vinh ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng Trà Vinh

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

* Thành phần hồ sơ bao gồm

- 01 Tờ trình thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 05 /2011/TT-BXD, ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng.

- 01 Bản sao chứng thực hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát.

- 01 Bản sao chứng thực phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt.

- 01 Bản chính báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh).

- 01 Bản sao không cần chứng thực văn bản gồm: chủ trương của cấp có thẩm quyền, các văn bản pháp lý liên quan....

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Báo cáo Kết quả thẩm định công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

h. Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí thẩm định được tính trong dự toán chi phí được lập (theo tỷ lệ % chi phí thực hiện công việc) quy định về quản lý chi phí và quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC (phần lệ phí sẽ được Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư nộp theo quy định).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 05 /2011/TT-BXD, ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

k. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD , ngày 09/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC, ngày 27/02/2007 giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư 05 /2011/TT-BXD, ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.........., ngày......... tháng......... năm..........

 

TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Kính gửi:......................................... (tên cơ quan, tổ chức thực hiện thẩm định).

- Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.

Chủ đầu tư trình thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:…………………………………………………………………………...

2. Chủ đầu tư:…………………………………………………………………………..

3. Nhà thầu khảo sát:…………………………………………………………………..

4. Chủ nhiệm khảo sát:………………………………………………………………..

5. Mục tiêu (phục vụ lập quy hoạch, thiết kế xây dựng):……………………..........

6. Nội dung và quy mô (nêu tỷ lệ bản đồ, diện tích đo vẽ):……………………......

7. Địa điểm khảo sát:…………………………………………………………………..

8. Nguồn vốn đầu tư:…………………………………………………………………..

9. Thời gian thực hiện:………………………………………………………………...

10. Các nội dung khác:………………………………………………………………...

11. Kết luận:………………………………………………………………………….....

Chủ đầu tư trình... (tên cơ quan, tổ chức thực hiện thẩm định) thẩm định công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2220/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 26/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2220/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262711