• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Quyết định 2222/QĐ-UBND về mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số đợt 13 năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 2222/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỢT 13 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 932/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế đợt 13 năm 2013 cho 1.254 đối tượng là người nghèo và người dân tộc thiểu số đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

15

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

318

3

Huyện Mộc Châu

402

4

Huyện Mường La

217

5

Huyện Thuận Châu

2

6

Huyện Bắc Yên

15

7

Huyện Phù Yên

197

8

Huyện Yên Châu

88

 

Tổng

1.254

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, VX.SN.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2222/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 30/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2222/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209421