• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Quyết định 2241/QĐ-BTTTT năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 2241/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chương trình số 2388/Ctr-BHXH-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí TW;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTCS, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2241/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội góp phần n định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trong tình hình mới, cũng như mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT để tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội về việc triển khai thực hiện các luật này.

- Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thiết thực. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Tạo diễn đàn để chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân và cộng đồng xã hội có thể phản biện những điểm bất cập nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền chú trọng đến từng nhóm đối tượng, đặc biệt là chủ sử dụng lao động, người lao động ở các khu vực ngoài nhà nước, các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:

1.1. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tại các văn bản sau:

- Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”;

- Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 538-QĐ/TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 về “Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân”;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

1.2. Những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật BHXH s58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thay thế Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008. Phân tích những điểm mới có tính đột phá để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHXH, BHYT ban hành trước đây, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp ... trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn để cung cấp thông tin nguồn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở.

- Tuyên truyền trên hệ thống báo chí: Báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử.

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, pano, áp phích, tờ rơi, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên...

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử: Bảng điện tử, tin nhắn, website...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

1.1. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT định kỳ hằng tháng, hng quý, hằng năm; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

1.2. Vụ Thông tin cơ sở

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; chú trọng sử dụng và phát huy lợi thế hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin hiện có ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ dân phố, khu dân cư... để tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến trong nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Hằng năm, phối hợp với Ban Tuyên truyền thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho thời gian tới.

1.3. Các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Bộ

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và thông qua tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT bằng các hình thức phù hợp; đặc biệt tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng các tin, bài; dành thời lượng phù hợp phát sóng các chương trình chuyên đề, cung cấp thông tin, tư liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực BHXH, BHYT nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp với các ban, sở, ngành cùng cấp chủ động cung cấp thông tin hoặc mời cán bộ lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

Chủ động, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư...

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đạt hiệu quả; định kỳ hằng năm gửi văn bản báo cáo kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ sở) trước ngày 20/12 (riêng năm 2015 báo cáo trước ngày 20/01/2016) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2241/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Mục đích của kế hoạch tại Quyết định 2241/QĐ-BTTTT này gồm:

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trong tình hình mới, cũng như mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT để tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội về việc triển khai thực hiện các luật này.

- Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT.

Từ đó, Quyết định 2241/QĐ-BTTTT đưa ra những yêu cầu sau:

- Hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thiết thực. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Tạo diễn đàn để chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân và cộng đồng xã hội có thể phản biện những điểm bất cập nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền chú trọng đến từng nhóm đối tượng, đặc biệt là chủ sử dụng lao động, người lao động ở các khu vực ngoài nhà nước, các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Từ khóa: Quyết định 2241/QĐ-BTTTT

3.223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297952