• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2244/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thng hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Chánh Văn phòng và các PCVP;
- Lưu: VT, CCHC, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Quy định rõ cách thức quản lý các văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo một phương pháp thống nht, khoa học nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, đy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý điều hành công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

II. PHẠM VI ÁP DNG

Quy trình này áp dụng đối với việc quản lý văn bản đến, văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Bước

Người thực hin

Trình tự thực hiện

Thời gian

1

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản điện tử đến trong hệ thống phần mm quản lý văn bản và điều hành.

- Đăng ký văn bản điện tử đến. Khi nhận được văn bản điện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 2 giờ (theo giờ hành chính).

- Đối với văn bản đến bằng giấy: Văn thư thực hiện kiểm tra địa chỉ, phân loại sơ bộ, đóng dấu “Đến” và đối chiếu văn bản điện tử đến trên hệ thống:

+ Trường hợp văn bản điện tử đến đã được tiếp nhận và xử lý. Văn thư ghi sđến và ngày đến trên văn bản giấy như số đến và ngày đến của văn bản điện tử đến và chuyển cho đơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) đã nhận văn bản chuyn qua mạng.

+ Trường hợp không có văn bản điện tử đến trên hệ thống: Văn thư ghi số đến, ngày đến, số hóa văn bản đến và thực hiện đăng ký văn bản điện tử đến.

- Chuyển văn bản điện tử cho Chủ tịch UBND cấp xã

Sáng: 7h30; 9h30

Chiều: 13h30; 15h30

2

Chủ tch UBND cấp xã

- Cho ý kiến chỉ đạo xử lý văn bản trên phần mềm. Đối với văn bản đến liên quan đến nhiều bộ phận hoặc nhiều cá nhân thì cn ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải quyết của mi bộ phận, cá nhân.

- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

Sáng: 8h; 10h

Chiều: 14h; 16h

3

Công chức, viên chức chuyên môn

- Nghiên cứu, thu thập thông tin đgiải quyết văn bản.

- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản đề nghị lãnh đạo xem xét, quyết định.

- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh đạo trên Phiếu xử lý văn bản đến: Công chức, viên chức chuyên môn in Phiếu xử lý văn bản đến kèm theo văn bản đến bằng giấy.

- Dự thảo ni dung văn bản, trao đổi, lấy ý kiến đóng góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành dự thảo văn bản.

- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội dung.

- Chuyển Văn thư kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Theo thời gian quy định

4

Văn thư

- Kiểm tra ththức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử (xác thực bng chữ ký s)

- Chuyển lãnh đạo UBND cấp xã ký ban hành văn bản

Hàng ngày

5

Lãnh đo UBND cấp xã

- Xem xét, ký số văn bản điện tử

- Chuyển Văn thư làm thủ tục phát hành

Hàng ngày

6

Công chức, viên chức chuyên môn

- Sau khi văn bản điện tử đã được xác thực chữ ký số đầy đủ, công chức, viên chức chuyên môn in văn bản giy.

- Ký nháy/tắt chịu trách nhiệm về nội dung và chuyển Văn thư ký nháy/tắt chịu trách nhiệm về ththức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Trình Lãnh đạo UBND cấp xã ký ban hành văn bản giấy

- Chuyển bản giấy văn bản đi cho Văn thư để làm thủ tục phát hành và đ lưu.

Hàng ngày

7

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản đi bằng giấy

- Vào sổ văn bản đi: Ghi số, ngày, tháng và xác thực chữ ký scủa cơ quan vào văn bản điện tử.

- Ghi số và ngày, tháng vào văn bản giấy, nhân bản theo quy định và đóng du cơ quan vào văn bản giấy.

- Lưu 01 bản gốc văn bản đi bng giy theo quy định, chuyn 01 bản chính cho công chức, viên chức lưu trong hồ sơ theo dõi, giải quyết công việc.

- Phát hành văn bản đi:

+ Đối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo hình thức văn bản điện tử: Văn thư phát hành văn bản điện tử.

+ Đối với các loại văn bản phát hành theo hình thức văn bản điện tử và đồng thời gửi kèm văn bản giấy: Văn thư phát hành văn bản điện tử đng thời làm thủ tục phát hành, chuyn phát văn bản đi bng giấy.

Hàng ngày

Ghi chú:

- Đi với văn bản đến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày i với ngày làm việc) sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản hỏa tốc).

- Đối với văn bản chuyn phát hành sau 16 giờ hàng ngày i với ngày làm việc), sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và đối với sáng thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tc. Văn bản chuyn phát hành bình thường vào ngày thứ Bảy sẽ được tính vào ngày thứ Hai của tun kế tiếp./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2244/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2244/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401159