• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 2253/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ tiêm phòng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2253/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ PHỤC VỤ TIÊM PHÒNG THEO NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản s10532/BTC-HCSN ngày 29 tháng 7 năm 2016, số 15614/BTC-HCSN ngày 02 tháng 11 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8073/BNN-TY ngày 23 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 484.200 liều vắc xin lở mồm long móng type O; 1.565.329 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò thuộc hàng dự trữ quốc gia để phục vụ tiêm phòng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Việc tiếp nhận và sử dụng số vắc xin được cấp nêu trên bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.

2. Sau khi đã sử dụng svắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia nêu trên, số vắc xin còn lại được mua từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế được giao năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2253/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 21/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2253/QĐ-TTg

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331142