• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban Chỉ đạo giảm nghèo, ổn định định canh định cư và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 2257/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO GIẢM NGHÈO, ỔN ĐỊNH ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lý thuộc tỉnh tại Thông báo số 1167-TB/TU ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 385/TTr-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo giảm nghèo, ổn định định canh định cư và xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác ổn định, định canh, định cư và xây dựng nông thôn mới.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, tài chính và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạo giảm nghèo, ổn định định canh định cư và xây dựng nông thôn mới.

3. Điều chỉnh biên chế, số người làm việc của Ban Chỉ đạo giảm nghèo, ổn định định canh định cư và xây dựng nông thôn mới cho các đơn vị sau:

- Điều chỉnh biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Điều chỉnh 03 người làm việc cho Trung tâm khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời điều động 03 viên chức của Ban Chỉ đạo cho Trung tâm Khuyến nông để biệt phái giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La (có Danh sách kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng QTTV, HCTC;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH SÁCH

TRÍCH NGANG VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 01 /10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Dân tộc

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Năm công tác

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QL Nhà nước

Ngạch

Chức vụ

Ngày vào Đảng

Nam

Nữ

1

Nguyễn Đức Hùng

03/4/1963

 

Kinh

Mai Động - Kim Động - Hưng Yên

ĐH

Nông nghiệp

1993

B

B

 

C.Viên

01003

Trưởng bộ phận

14/9/1997

2

Phạm Quốc Kình

25/01/1973

 

Kinh

Đồng Thanh - Vũ Thư - Thái Bình

ĐH

Bách Khoa

2004

 

B

 

C.Viên

01003

Chuyên viên

23/11/1995

3

Vừ A Giang

01/10/1970

 

Mông

Mường Lựm -

Yên Châu - Sơn La

ĐH

Tâm lý học

2000

 

B

 

 

01003

Chuyên viên

19/5/1992

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2257/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 01/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2257/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209680