• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 2266/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2266/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2266/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH VÀ THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9108/BNN-TY ngày 28 tháng 10 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16114/BTC-TCDT ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9566/BKHĐT-KTDV ngày 15 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế để phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Quảng Bình: 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 100.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 50.000 liều vắc xin LMLM type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2266/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 23/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2266/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331615