• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 227/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 227/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2018 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-BTTTT ngày 03/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác thúc đy phát triển IPv6 quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Nhà đăng ký tên miền “.vn”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VNNIC (
110b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hải

 

KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2018 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Nghiên cứu đề xuất chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Vụ CNTT, VNNIC

VNNIC, Cục Tin học hóa

- Nội dung chuyên đề IPv6 được trình lãnh đạo Bộ để báo cáo đề xuất Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT bổ sung nội dung chuyên đề IPv6 trong hoạt động của Ủy ban.

Tháng 8/2018

2

Nghiên cứu cơ chế thúc đẩy triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước

Cục Tin học hóa

VNNIC, Vụ CNTT, Cục Bưu điện Trung ương, Vụ Pháp chế

- Nghiên cứu, bổ sung quy định bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

- Phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định yêu cầu phải hỗ trợ IPv6 trong dịch vụ công trc tuyến, Chính phủ điện tử theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017.

Tháng 12/2018

3

Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường.

Cục Viễn thông

VNNIC, Vụ Pháp chế

- Nghiên cứu, bổ sung quy định, chính sách yêu cầu bắt buộc các ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 4G LTE đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, áp dụng trong cấp và gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ.

- Kiểm tra giám sát các nhà cung cấp dịch vụ 4G LTE trong triển khai IPv6 theo cam kết khi được cấp, gia hạn giấy phép 4G.

Tháng 12/2018

 

 

Cục Viễn thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Ban Quan lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

VNNIC

- Yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu trong các chương trình viễn thông công ích có lộ trình hỗ trợ IPv6 theo đúng Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Tháng 12/2018

 

 

Các đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ liên quan

VNNIC

Nội dung IPv6 được bổ sung đồng bộ trong xây dựng, triển khai các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt trong triển khai các văn bản: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”; Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 và Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020.

Thường xuyên

4

Bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cục Viễn thông, VNNIC

- Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6 được hoàn thiện và áp dụng thực tế.

Tháng 12/2018

5

Thực hiện báo cáo, đánh giá khen thưởng hàng năm cho các đơn vị, doanh nghiệp.

VNNIC

Vụ Thi đua -Khen thưởng, Ban Công tác, các doanh nghiệp

- Báo cáo, khen thưởng cuối năm cho các đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác thúc đẩy, triển khai IPv6.

Tháng 12/2018

II. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2018.

VNNIC

Ban Công tác, cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp

- Hi thao Ngày IPv6 Việt Nam 2018 với chủ đề: “IPv6 LTE & Content” tại Hà Nội. Các đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai IPv6 trình bày chia sẻ kinh nghiệm (theo phân công của VNNIC).

- Workshop and conference tại Tp. Hồ Chí Minh về triển khai IPv6 cho cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tháng 5/2018

2

Duy trì và phát triển trang tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam (www.vietnamipv6ready.vn)

VNNIC

Các đơn vị, doanh nghiệp

- Duy trì, cập nhật định kỳ hàng tháng mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam.

Thường xuyên

3

Bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị thuộc Bộ

VNNIC

- Nội dung IPv6 được truyền thông trong các hội thảo, hội nghị về Viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo lịch các sự kiện năm 2018

4

Duy trì chuyên mục về IPv6 trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

VNNIC

- Các tin, bài cập nhật hoạt động của Ban Công tác, sự kiện về IPv6 được đưa trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông tại chuyên mục về IPv6.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Vietnamnet, VTC, VTV, Tạp chí CNTT&TT

VNNIC

- Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam trong các ấn phẩm, chương trình phù hợp; Nghiên cứu lựa chọn phương thức truyền thông mới, hiệu quả.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Hiệp hội Internet Việt Nam

VNNIC

- Đưa nội dung truyền thông về IPv6 trong các hoạt động phù hợp của Hiệp hội.

Thường xuyên

5

Tăng cường thông tin tới khách hàng về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp

 

- Cung cấp trên Website của doanh nghiệp các thông tin, câu hỏi đáp về các dịch vụ hỗ trợ IPv6 để hướng dẫn khách hàng.

Thường xuyên

6

Thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC.

VNNIC

Các tổ chức, doanh nghiệp

- Tăng số lượng các thành viên địa chỉ IP xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

- Hướng dẫn thành viên địa chỉ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ kết nối quảng bá các vùng IPv6 đã xin cấp.

Thường xuyên

7

Chia sẻ kinh nghiệm, bài học từ việc triển khai thành công dịch vụ IPv6.

FPT Telecom, VNPT, FPT Online

VNNIC

- Chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thành công IPv6 trên mạng lưới và dịch vụ.

Theo lịch sự kiện trong năm

8

Thúc đẩy nhận thức về yêu cầu chuyển đổi IPv6 cho các doanh nghiệp Startup trong lĩnh vực CNTT

VNNIC

 

- Các doanh nghiệp Startup được tham gia vào một trong các sự kiện thúc đẩy phát triển IPv6.

Theo lịch sự kiện trong năm

III. Tư vấn, đào tạo, hợp tác quốc tế

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông.

VNNIC

Các Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ chức đào tạo cho các Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung thúc đy triển khai IPv6.

Thường xuyên

2

Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về triển khai IPv6 trong mạng lưới và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

VNNIC

Cục Bưu điện Trung ương

- Khóa đào tạo chuyên sâu về triển khai IPv6 cho trong mạng lưới và dịch vụ cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tháng 9/2018

3

Hỗ trợ tư vấn lập kế hoạch, triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước

VNNIC

Cục Tin học hóa, Cục BĐTƯ

Htrợ tư vấn lập kế hoạch, triển khai IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thường xuyên

4

Đào tạo về công nghệ IPv6 trong chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tviễn thông.

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và đào tạo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trường đại học, cao đẳng

- Tiếp tục duy trì, phát triển nội dung về công nghệ IPv6 cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành CNTT và điện tử viễn thông theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ (hoặc theo VBQPPL thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

Thường xuyên

5

Hợp tác về công tác triển khai IPv6 với Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, Ấn Độ, Hàn Quốc

VNNIC

Ban Công tác

- Phối hợp trao đổi, làm việc, đào tạo (nếu cần thiết) trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Bưu chính Viễn thông Lào.

- Triển khai chương trình làm việc với đối tác n Độ, Hàn Quốc về IPv6 theo thỏa thuận hợp tác.

Theo lịch hợp tác

6

Tham gia các diễn đàn, sự kiện quốc tế về IPv6

VNNIC

Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và truyn thông, Các doanh nghiệp

- Tham gia các diễn đàn IPv6 khu vực và thế giới.

Theo lịch sự kiện quốc tế

IV. Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia.

VNNIC

Các doanh nghiệp ISP

- Mở rộng Hệ thống DNS quốc gia hỗ trợ IPv6;

- Tăng số lượng ISP kết nối IPv6 qua VNIX, kết nối với nhau, kết nối quốc tế, tăng lưu lượng thực.

Thường xuyên

2

Triển khai IPv6 trong các kết nối ngang hàng giữa các doanh nghiệp; mở rộng kết nối IPv6 quốc tế.

Các doanh nghiệp ISP

 

- Doanh nghiệp ISP lớn có kết nối IPv6/IPv4 với nhau.

- Mở rộng về các hướng và lưu lượng IPv6 đi quốc tế.

Thường xuyên

3

Mở rộng phạm vi triển khai IPv6 và tăng cường lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cục Bưu điện Trung ương

Các đơn vị chuyên trách CNTT của khối cơ quan Đảng, Nhà nước

- Mở rộng dịch vụ hỗ trợ IPv6 và tăng lưu lượng IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước, đặc biệt là lưu lượng từ mạng Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quc hi, BThông tin và Truyền thông.

Tháng 12/2018

4

Triển khai IPv6 cho chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hệ thống máy tính kết nối Internet

Đơn vị chuyên trách CNTT của cơ quan Đảng, Nhà nước

Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, VNNIC, các doanh nghiệp

- Triển khai kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các Website cổng thông tin của cơ quan nhà nước.

- Nghiên cứu triển khai ng dụng IPv6 cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống máy tính kết nối Internet.

Tháng 12/2018

5

Triển khai IPv6 cho ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ

Các đơn vị, doanh nghiệp

 

Triển khai IPv6 cho các ứng dụng CNTT nội bộ đơn vị, doanh nghiệp: WiFi, mạng văn phòng, Website....

Thường xuyên

6

Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, tăng cường tỷ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam.

VNNIC

Ban Công tác, các đơn vị có liên quan

- Chương trình làm việc của Ban Công tác với các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá mức độ triển khai và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6 theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018.

Tháng 9/2018

7

Mở rộng dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:

7.1

Mở rộng cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng:

- Khách hàng băng rộng cố định.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ kết nối Internet.

Các doanh nghiệp ISP

Cục Viễn thông, VNNIC

- Các doanh nghiệp lớn thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH; Nhân rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định với tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn thiện công tác thử nghim và đi đến triển khai chính thức IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định.

- Mở rộng triển khai dịch vụ IPv6 cho khách hàng kết nối Internet.

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng cách thức đo kiểm chất lượng dịch vụ trên nền tảng địa chỉ IPv6.

Tháng 12/2018

7.2

Cung cấp dịch vụ hosting IDC hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

Các doanh nghiệp cung cp dịch vụ hosting IDC

VNNIC

- Dịch vụ hosting cung cấp cho khách hàng hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

- Chú trọng tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ DPv4/IPv6 cho khối cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tháng 12/2018

7.3

Triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ 4G LTE.

Các doanh nghiệp được cấp giấy phép 4G

VNNIC

- Triển khai IPv6 cho thuê bao dịch vụ 4G LTE trong năm 2018.

- Mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho thuê bao di động 4G LTE.

Tháng 12/2018

7.4

Thực hiện ch hoạt hỗ trợ và dán nhãn IPv6 ready logo cho các Website thông tin.

Các doanh nghiệp, Các cơ quan Đảng, Nhà nước

VNNIC

- Các doanh nghiệp thực hiện kích hoạt hỗ trợ IPv6 và gán nhấn IPv6 ready logo cho trang chủ và các Website cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai gán nhãn IPv6 ready logo cho Website đã hoạt động với IPv6.

Tháng 12/2018

7.5

Kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ nội dung số

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số

VNNIC

- Kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung số.

- Mở rộng phạm vi triển khai IPv6 cho các dịch vụ nội dung số, ứng dụng, phần mềm

Tháng 12/2018

7.6

Hỗ trợ IPv6 đối với dịch vụ đăng ký, duy trì, hosting tên miền “.vn”

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn”

VNNIC

- Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

- Kích hoạt Website trang chính cung cấp dịch vụ tên miền “.vn” hoạt động với IPv6.

Tháng 12/2018

7.7

Sản xuất thiết bị; nghiên cứu dịch vụ IoT và các dịch vụ Internet khác hỗ trợ IPv6

Các doanh nghiệp

Vụ Khoa học và Công nghệ

- Triển khai sản xuất thiết bị bảo đảm hỗ trợ IPv6.

- Nghiên cứu dịch vụ IoT và các dịch vụ Internet khác trên nền tảng IPv6.

- Nghiên cứu công tác bảo đảm an toàn bảo mật cho các dịch vụ IoT trên nền tảng IPv6.

Thường xuyên

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 227/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phạm Hồng Hải
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 227/QĐ-BTTTT

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375400