• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2278/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 điều chỉnh Chiến lược Phát triển Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm giai đoạn 2009-­2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2278/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2278/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2009-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/ND-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét Tờ trình số 09/TTr-NVQL-ĐT, ngày 04/6/2013 của Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm về việc bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2013 -2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược Phát triển Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm giai đoạn 2009-­2020 (được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2009) như sau:

1. Mục tiêu chiến lược:

Đến năm 2015 phấn đấu đủ điều kiện để được nâng cấp thành trường cao đẳng.

2. Chiến lược phát triển đào tạo

Phát triển quy mô đào tạo (dài hạn) theo các giai đoạn như sau:

- Đến năm 2015: 3300 HSSV.

- Đến năm 2020: 4800 HSSV.

3. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

a) Đến năm 2015:

- Về số lượng đội ngũ giáo viên: Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/học sinh từ 1/20 đến 1/22.

- Về chất lượng đội ngũ giáo viên: Tỷ lệ giáo viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ/tổng số giáo viên là 40%.

b) Đến năm 2020:

Tỷ lệ giáo viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ/tổng số giáo viên là 50%.

Điều 2. Căn cứ nội dung điều chỉnh được phê duyệt, Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm có trách nhiệm bám sát mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Ngành, địa phương để tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng đề án chi tiết thực hiện các nội dung cụ thể trình Bộ xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; các Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch, Vụ Tài chính; Hiệu trưởng Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2278/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2278/QĐ-BNN-TCCB

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209431