• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


 

Quyết định 2278/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2278/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI NẶNG VỀ NHÀ Ở DO THIÊN TAI GÂY RA TRONG THÁNG 10 NĂM 2020 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 15866/BTC-NSNN ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 89,11 tỷ đồng (Tám mươi chín tỷ một trăm mười triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 05 địa phương, gồm: Nghệ An 1,26 tỷ đồng; Hà Tĩnh 8,43 tỷ đồng; Quảng Bình 4,89 tỷ đồng; Quảng Nam 69,81 tỷ đồng; Bình Định 4,72 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15866/BTC-NSNN ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Các địa phương sử dụng kinh phí đã tạm cấp từ ngân sách trung ương theo các Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2020, Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

Điều 2.

1. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP , sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi về chính sách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai thực hiện chính sách; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn các địa phương thiệt hại lớn về nhà ở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: NN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2278/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2278/QĐ-TTg

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461583