• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Quyết định 228/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 228/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả thực hiện (gửi qua Văn phòng Bộ) để theo dõi, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (để phối hợp);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Thường vụ Đảng uỷ, Người đứng đầu các đoàn thể cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK);

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết trên với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Xác định, phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

a) Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp. Hoàn thiện môi trường pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Kết luận số 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị.

Tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ban hành quyết định hành chính; tham gia sâu và có chất lượng vào việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, các bộ luật tố tụng...

b) Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nhất là các luật, pháp lệnh vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản.

c) Tăng cường hơn nữa việc thẩm định thông qua cơ chế Hội đồng thẩm định với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học vào việc thẩm định VBQPPL; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định trong việc cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL, đôn đốc xử lý những văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản; chú trọng thực hiện việc xử lý các văn bản đã hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện thông qua rà soát.

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

a) Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm của năm (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ), công bố kịp thời các TTHC, tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ.

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

c) Tập trung hoàn thành dứt điểm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ.

d) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về kiểm soát thủ tục hành chính và sự phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. Tăng cường công bố, công khai TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; kịp thời rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng rút ngắn thời hạn, đơn giản thủ tục lập hồ sơ; tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

b) Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống người dân (tín dụng, ngân hàng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả, hàng nhái, kinh doanh trái phép); đẩy mạnh kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật để có phản ứng chính sách kịp thời; nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật.

4. Công tác Thi hành án dân sự (THADS)

a) Tập trung giải quyết các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

b) Tổ chức thi hành kịp thời, có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao.

c) Triển khai quyết liệt việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, Hiến pháp, pháp luật và những văn bản mới được ban hành trong năm 2015; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi để tạo sức lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng khắp trong nhân dân; tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2015.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng đặc thù; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục đào tạo.

b) Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về biển đảo, chủ quyền quốc gia; về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phổ biến pháp luật Việt Nam và quốc tế về xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân để nâng cao tính tuân thủ trong thực thi pháp luật thuế.

c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng Luật tiếp cận thông tin bảo đảm tiến độ, chất lượng.

6. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

a) Xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Luật; xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; đẩy mạnh chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch tại các địa phương.

b) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

c) Tập trung triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp và đẩy nhanh tiến độ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

7. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

a) Xây dựng Luật đấu giá tài sản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phá sản, nhất là hoạt động của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó tập trung hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, thành lập Hội công chứng ở các địa phương, tiến tới thành lập Hiệp Hội công chứng toàn quốc. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, góp phần tạo điều kiện cho xử lý nợ xấu.

c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai.

d) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

a) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, Nghị định về cấp ý kiến pháp lý sau khi được Chính phủ ban hành.

b) Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đầu mối, đại diện cho Chính phủ trong giải quyết tranh chấp quốc tế, nhất là tranh chấp về đầu tư quốc tế; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề pháp lý về biển đảo; nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi, bảo đảm hiệu quả công tác tương trợ tư pháp, nhất là về uỷ thác tư pháp.

c) Tiếp tục thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đầu mối quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; tiếp tục xây dựng và triển khai Sáng kiến về tăng cường tương trợ tư pháp trong ASEAN. Nghiên cứu, đề xuất tham gia các điều ước quốc tế đa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp. Chuẩn bị các điều kiện gia nhập và thực thi Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp. Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị.

9. Các nhiệm vụ công tác khác

9.1. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định về quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các dự án của Bộ Tư pháp.

b) Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước. Tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến. Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Không mua xe công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm triệt để tiết kiệm, đúng chế độ quy định, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công.

d) Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng các cấp thông qua phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và quy định của Luật đầu tư công.

đ) Căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công.

e) Triển khai có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Kế hoạch và Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng thanh tra phát hiện những yếu kém, vi phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

9.2. Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương theo các nội dung sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Chính quyền địa phương. Xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ Pháp lệnh về đào tạo các chức danh tư pháp. Hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2030.

b) Nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, nhất là trong việc thi tuyển công chức, viên chức; tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng một số đơn vị thuộc Bộ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp, chú trọng triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu theo Quy hoạch đã được phê duyệt; quan tâm đến việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương.

c) Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, trong đó tập trung tham mưu trình Ủy ban nhân dân các cấp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tư pháp tại địa phương và kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

d) Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp. Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho tổ chức pháp chế và việc triển khai thực hiện công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho phù hợp với bối cảnh mới; xây dựng Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực cán bộ pháp chế giai đoạn 2015-2020”.

9.3. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin

a) Khẩn trương triển khai hình thức thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đồng thời giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước; đặc biệt là áp dụng trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

b) Xây dựng, triển khai, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thống kê, lý lịch tư pháp, xây dựng văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính, thư viện…; xây dựng, phát triển các trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9.4. Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

a) Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và nhu cầu của bạn đọc với mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành.

b) Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV: Các cơ quan, đơn vị trong Ngành bình xét các điển hình tiên tiến 5 năm 2011-2015 và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; rà soát đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp.

c) Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi theo các kế hoạch, hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp./.

 

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 03/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

1.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Năm 2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

2.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp

Năm 2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.

Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng, tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Theo Kế hoạch cuộc thi

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

4.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Năm 2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

6.

Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và khóa XIII

Tháng 01/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Tháng 7/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

8.

Báo cáo xin chủ trương về việc đề nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Tháng 3/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

9.

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Tháng 4/2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

10.

Báo cáo dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) sau khi lấy ý kiến nhân dân

Tháng 4/2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

11.

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý sau khi lấy ý kiến nhân dân

Tháng 4/2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

12.

Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Tháng 02/2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

13.

Dự án Luật ban hành quyết định hành chính

Tháng 6/2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

14.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật

Tháng 11/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

15.

Đề án tổ chức thi hành pháp luật

Tháng 9/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

16.

Đề án thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại

Tháng 12/2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

17.

Đề án giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tháng 12/2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

18.

Kế hoạch kiểm tra công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ; công tác xây dựng pháp luật tại một số địa phương

Tháng 3/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

19.

Tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp

Năm 2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

20.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật sau khi được Chính phủ ban hành

Năm 2015

Cục Công nghệ thông tin

III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

21.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Năm 2015

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

22.

Tăng cường công bố, công khai thủ tục hành chính

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

23.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

24.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

25.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

26.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương

Năm 2015

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

27.

Nghị định của Chính phủ quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Tháng 12/2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

28.

Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 12/2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

29.

Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Thanh tra Bộ

30.

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 10/2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

31.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (rút ngắn thời hạn, đơn giản thủ tục lập hồ sơ)

Năm 2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

32.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là các đối tượng là người chưa thành niên

Năm 2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

33.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015

- Ban hành Kế hoạch: tháng 02/2015;

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch: năm 2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

34.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Năm 2015

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

V. Công tác Thi hành án dân sự (THADS)

35.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Tháng 01/2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

36.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Tháng 4/2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

37.

Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020

Tháng 7/2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

38.

Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Năm 2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

39.

Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao

Năm 2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

40.

Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp

Năm 2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

41.

Báo cáo Chính phủ tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại

Tháng 8/2015

Tổng cục Thi hành án dân sự

VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

42.

Dự án Luật tiếp cận thông tin

Tháng 6/2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

43.

Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 8/2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

44.

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 11/2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

45.

Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Tháng 01/2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

46.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015

Tháng 8/2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

47.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

48.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục

Năm 2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

49.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch

Tháng 01/2015

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

50.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch

Tháng 8/2015

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

51.

Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Tháng 8/2015

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

52.

Triển khai thực hiện Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

53.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Tháng 12/2015

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

54.

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp về lệ phí chứng thực

Tháng 9/2015

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

55.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp

Tháng 10/2015

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

56.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tổ chức thực hiện

-  Ban hành Kế hoạch: Quý I/2015

- Tổ chức thực hiện: Năm 2015

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

57.

Dự án Luật đấu giá tài sản

Tháng 7/2015

Cục Bổ trợ tư pháp

58.

Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

Tháng 11/2015

Cục Bổ trợ tư pháp

59.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật phá sản

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Cục Bổ trợ tư pháp

60.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật công chứng (sửa đổi)

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Cục Bổ trợ tư pháp

61.

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật công chứng (sửa đổi)

Cục Bổ trợ tư pháp

62.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Quý I/2015

Cục Bổ trợ tư pháp

63.

Thành lập Hội công chứng ở các địa phương, tiến tới thành lập Hiệp Hội công chứng toàn quốc

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Bổ trợ tư pháp

64.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý nợ xấu

Năm 2015

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

65.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư

Quý I/2015

Cục Bổ trợ tư pháp

66.

Phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai

Năm 2015

Cục Bổ trợ tư pháp

67.

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Cục trợ giúp pháp lý

IX. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

68.

Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO)

Tháng 5/2015

Vụ Hợp tác quốc tế

69.

Đề án gia nhập Tổ chức nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT)

Tháng 6/2015

Vụ Hợp tác quốc tế

70.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Quý I/2015

Vụ Hợp tác quốc tế

71.

Báo cáo nghiên cứu toàn diện về việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư của tòa án và trọng tài thương mại

Tháng 6/2015

Vụ Pháp luật quốc tế

72.

Triển khai thực hiện Nghị định về cấp ý kiến pháp lý

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Vụ Pháp luật quốc tế

73.

Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

74.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đầu mối quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

75.

Tiếp tục xây dựng và triển khai Sáng kiến về tăng cường tương trợ tư pháp trong ASEAN

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

76.

Chuẩn bị đánh giá theo Chu kỳ 2 Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

77.

Chuẩn bị các điều kiện gia nhập và thực thi Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

78.

Tiếp tục thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam

Sau khi Hiệp định được ký kết

Vụ Pháp luật quốc tế

79.

Nghiên cứu, đề xuất tham gia các điều ước quốc tế đa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

Năm 2015

Vụ Pháp luật quốc tế

X. Các nhiệm vụ công tác khác

80.

Chiến lược phát triển ngành Tư pháp

Tháng 11/2015

Viện Khoa học pháp lý

81.

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Tháng 5/2015

Học viện tư pháp

82.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Tháng 3/2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

83.

Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp

Tháng 11/2015

Vụ Tổ chức cán bộ

84.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Tháng 01/2015

Vụ Kế hoạch – Tài chính

85.

Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng một số đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

Vụ Tổ chức cán bộ

86.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2015

Tháng 02/2015

Vụ Tổ chức cán bộ

87.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương

Năm 2015

Vụ Tổ chức cán bộ

88.

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Vụ Tổ chức cán bộ

89.

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp

Năm 2015

Vụ Tổ chức cán bộ

90.

Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định về quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các dự án của Bộ Tư pháp

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

91.

Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

92.

Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

93.

Xây dựng phương án tiết kiệm của Bộ Tư pháp

Tháng 02/2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

94.

Kế hoạch của Bộ Tư pháp kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị dự toán thuộc Bộ

Tháng 3/2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

95.

Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ

Tháng 3/2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

96.

Kế hoạch công tác của Bộ đi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 02/2015

Văn phòng Bộ

97.

Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm

Tháng 3/2015

Văn phòng Bộ

98.

Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2015

Tháng 02/2015

Vụ Hợp tác quốc tế

99.

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

100.

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và quy định của Luật đầu tư công

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

101.

Kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài

Năm 2015

Thanh tra Bộ

102.

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp

Năm 2015

Vụ Tổ chức cán bộ

103.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công

Năm 2015

Vụ Kế hoạch - Tài chính

104.

Triển khai hình thức thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

Cục Công nghệ thông tin

105.

Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Năm 2015

Các đơn vị cung cấp dịch vụ công của Bộ Tư pháp

106.

Xây dựng, triển khai, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thống kê, lý lịch tư pháp, xây dựng văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính, thư viện

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

107.

Xây dựng, phát triển các trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong giai đoạn mới

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Công nghệ thông tin

108.

Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

109.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

110.

Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội

Văn phòng bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng

B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

1.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Theo Kế hoạch của Chính phủ

2.

Hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Theo Kế hoạch cuộc thi

3.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

4.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015

Theo Chương trình

5.

Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ

6.

Góp ý đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch của Chính phủ

7.

Góp ý đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

8.

Góp ý đối với dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

9.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

10.

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức thi hành pháp luật

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án

11.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

12.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ

13.

Tổ chức triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2015 và các năm tiếp theo

14.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2015 và các năm tiếp theo

15.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

16.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

17.

Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

18.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án

19.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ, ngành

- Ban hành Kế hoạch: tháng 02/2015;

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch: năm 2015

20.

Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

21.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

22.

Triển khai thực hiện Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

23.

Góp ý đối với dự thảo Luật tiếp cận thông tin

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

24.

Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ, ngành và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015

Năm 2015

25.

Góp ý đối với dự thảo Luật đấu giá tài sản

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

26.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hòa giải thương mại

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

27.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật phá sản

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

28.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Năm 2015

29.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

30.

Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

31.

Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

32.

Triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

33.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

C. NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

1.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp tại địa phương

Năm 2015

3.

Hưởng ứng, tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Theo Kế hoạch cuộc thi

4.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của địa phương

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

5.

Góp ý đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6.

Góp ý đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

7.

Góp ý đối với dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

8.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

9.

Triển khai thực hiện Đề án về “Tổ chức thi hành pháp luật”

Sau khi Chính phủ ban hành Đề án

10.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

11.

Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng pháp luật tại một số địa phương

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

12.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra VBQPPL tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc, đôn đốc xử lý kịp thời những văn bản quy kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng được áp dụng

Năm 2015

III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

13.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Năm 2015

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14.

Rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Năm 2015 và các năm tiếp theo

15.

Tổ chức triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2015 và các năm tiếp theo

16.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2015 và các năm tiếp theo

IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

17.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

19.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

20.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

21.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của địa phương

Năm 2015

22.

Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

V. Công tác Thi hành án dân sự (THADS)

23.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch

Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

24.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

25.

Triển khai thực hiện Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án

26.

Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Năm 2015

27.

Tổ chức thi hành các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao

Năm 2015

28.

Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp

Năm 2015

29.

Báo cáo Bộ Tư pháp tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại tại địa phương

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp các địa phương thực hiện thí điểm

VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

30.

Góp ý đối với dự thảo Luật tiếp cận thông tin

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

31.

Triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020”

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án

32.

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau khi Bộ tiêu chí được ban hành

33.

Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của địa phương

Tháng 02/2015

34.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 tại địa phương

Tháng 8/2015

35.

Báo cáo 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

36.

Kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên của địa phương

Năm 2014

VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

37.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

38.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

39.

Triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

40.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Năm 2015 và các năm tiếp theo

41.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Sau khi Thông tư được ban hành

42.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp về lệ phí chứng thực

Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành

43.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành

44.

Triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp các địa phương thực hiện thí điểm

VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

45.

Góp ý đối với dự thảo Luật đấu giá tài sản

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

46.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hòa giải thương mại

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

47.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật phá sản

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

48.

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật công chứng (sửa đổi)

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

49.

Thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng

Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật công chứng và hướng dẫn của  Bộ Tư pháp

50.

Thành lập Hội công chứng ở địa phương

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Các địa phương chưa thành lập

51.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Năm 2015

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

52.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

IX. Các nhiệm vụ công tác khác

53.

Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

54.

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực cán bộ pháp chế giai đoạn 2015-2020”

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

55.

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

Năm 2015

56.

Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2015 và các năm tiếp theo

Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

57.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội

Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 228/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 30/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 228/QĐ-BTP

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
265050