• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 2280/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỆN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh);

Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1893/TTr-SCT ngày 04 tháng 5 năm 2016 và Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban;

2. Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, Ủy viên;

4. Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Ủy viên;

5. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên;

6. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐL Hà Nội, Ủy viên;

7. Phó Chủ tịch UBND các huyện và thị xã Sơn Tây, Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 (Tổ chức quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt; Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp điện nông thôn, min núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Xây dựng lưới điện trung áp đồng bộ lưới điện hạ áp tại các xã tham gia dự án RE2; Rà soát, chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn cho EVN Hà Nội tiếp nhận quản lý và bán lẻ trực tiếp đến các hộ dân từ các tổ chức kinh doanh điện không đủ điều kiện hoạt động điện lực đúng quy định pháp luật hoặc không có khả năng trả nợ vốn vay dự án RE2; Thu hồi vốn vay dự án RE2 để trả nợ vay Ngân hàng Thế Giới; Củng c, nâng cao năng lực các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh điện lực...) tại ngoại thành Hà Nội;

- Kiểm tra đôn đốc Ban chỉ đạo các huyện, thị xã trực thuộc và UBND các các địa phương thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về điện nông thôn;

- Ban chỉ đạo Điện nông thôn hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-BCĐ ngày 27/4/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Điện nông thôn thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- BCĐ CT MTQGNTM TP Hà Nội;
- VPUB: các PCVP, KT, ĐT, TH;
- Lưu: VT, KT
Linh.
16112-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2280/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 11/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2280/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316912