• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2281/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2281/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2281/-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF QUỐC TẾ, KHU DỊCH VỤ PHỤ TRỢ, KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG TẠI XÃ VINH XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8254/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 12 năm 2020; Tờ trình số 2469/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần sân gôn BRG.

2. Tên Dự án: Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng sân golf, khu dịch vụ phụ trợ và khu biệt thự nghỉ dưỡng.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 127,68 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 3.164 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Thời gian khởi công từ Quý I năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào Quý I năm 2024.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 37,32 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty cổ phần sân gôn BRG:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần sân gôn BRG; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, XD, VHTTDL, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty cổ phần sân gôn BRG;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2281/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2281/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461505