• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2287/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THTỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRÊN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRÊN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết

(ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4)

TTHC được công bố tại Quyết định của Ch tịch UBND tỉnh

(3A)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận h sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bưc 2: Xử lý hồ sơ)

(3C)

Lãnh đạo cơ quan

 (Bước 3: Ký duyệt)

(3D)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

1

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

15

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 13,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 4 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 13 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 4 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

2

Đăng ký nội quy lao động

07

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 5,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 05 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

3

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

05

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

4

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03

02 giờ

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 02 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 1,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

02 giờ

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

5

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05

1/2 ngày

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 3,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 03 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

6

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03

02 giờ làm việc

Phòng Quản lý doanh nghiệp: 02 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 2 giờ;

2. Chuyên viên xử lý: 1,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 2 giờ.

1/2 ngày

02 giờ làm việc

Quyết định số 2250/QĐ- UBND ngày 02/7/2019

Tổng cộng: 06 TTHC.

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2287/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 04/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2287/QĐ-UBND

581

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
419399