• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2297/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng biên tập Báo Bình Định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn Bình Định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền nhận thức sâu sắc hơn việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

2. Yêu cầu:

- Nội dung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá cần được thực hiện thường xuyên, bám sát thực tiễn; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả, kinh nghiệm về tổ chức thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và dạy nghề, như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; chương trình, giátrình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản  và hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Truyền thông về các mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp...

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

2. Đối tượng tuyên truyền

- Phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu

a. Tổ chức hội nghị giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; giới thiệu các mô hình, cách thức triển khai ở các cơ sở giáo dục, đào tạo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo.

b. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

c. Tổ chức hội nghị tập huấn về biên tập nội dung tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề của các cơ quan báo chí; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d. Xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu (sách, sổ tay, tờ rơi...) để thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông.

đ. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên một số ấn phẩm báo in, bản tin, đặc san của tỉnh.

e. Xây dựng chuyên mục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố để cập nhật các nội dung, tin, bài tuyên truyền tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội.

g. Xây dựng chương trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên hệ thống Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

i. Đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, các sở, ngành, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị và gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

2. Năm 2016, các sở, ngành đã được ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho công tác truyền thông (các cơ quan báo chí, các đơn vị có ấn phẩm chuyên ngành…): chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề cùng với các nội dung tuyên truyền khác của đơn vị mình.

- Đối với các đơn vị năm 2016 chưa được bố trí kinh phí trong công tác truyền thông: chủ động xây dựng dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tích cực phối hợp các cơ quan báo chí; chỉ đạo Phòng Văn hóa -Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) đăng tải thông tin về các hoạt động truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về biên tập nội dung tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chức năng của đơn vị mình tại các Điểm a, b, d, e, i, Khoản 3 (phần nhiệm vụ chủ yếu) của Kế hoạch.

- Chủ động xây dựng cơ chế cung cấp thông tin; thực hiện cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện các hoạt động tuyên truyền thuận lợi, hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện biên tập, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung liên quan đến nhiệm vụ chức năng của đơn vị mình tại các Điểm a, b, d, e, i, Khoản 3 (phần nhiệm vụ chủ yếu) của Kế hoạch.

- Thực hiện biên tập, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền các nội dung về đào tạo và dạy nghề phục vụ công tác tuyên truyền.

- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả, nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

4. Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, trên cơ sở dự toán của đơn vị thực hiện; tổ chức thẩm định, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

5. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

- Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình phù hợp để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thành tích nổi bật của hoạt động giáo dục - đào tạo; những đóng góp tích cực cũng như các kết quả đạt được của các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, UBND các các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo các ngành có liên quan của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội đoàn thể:

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, tổ chức truyền thông lồng ghép các nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong quá trình hoạt động nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn Bình Định. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch này đạt kết quả. Định kỳ 6 tháng, hàng năm chủ động báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2297/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2297/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317005