• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 2298/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2298/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2298/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: NGHỆ AN, HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 4284/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 10 năm 2016, s 4250/LĐTBXH-BTXH ngày 27 tháng 10 năm 2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9416/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính tại các văn bản số 16073/BTC-NSNN ngày 10 tháng 11 năm 2016, số 16388/BTC-NSNN ngày 16 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.914,14 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 4 và mưa lũ gây ra, cụ thể:

- Tỉnh Nghệ An: 908,235 tấn gạo.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 2.005,905 tấn gạo.

y ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đi tượng theo quy định. Trường hp sau khi thực hiện hỗ trợ nếu vẫn còn khó khăn, y ban nhân dân các tỉnh báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tưng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2298/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2298/QĐ-TTg
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332002