• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 23/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2017/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2015/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lý do: Theo quy định của Luật Phí và lệ phí, phí đấu giá không thuộc danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; phí đấu giá này sẽ được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thị trường kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17042/BTCQLG ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính thì đối với cơ quan quản lý nhà nước không thu tiền dịch vụ đấu giá theo cơ chế giá thị trường kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 mà chỉ thực hiện chi phí tổ chức phiên đấu giá, chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật về đấu giá tài sản có quy định khác.

2. Về tài chính đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tới thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361492