• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và đối tượng áp dụng, như sau:

1. Giá lúa: 4.600 đồng/kg lúa (Bốn ngàn sáu trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành).

Điều 2.

1. Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh; TT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Lưu: VT.6.03.02.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

607

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403413