• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Công thương


 

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Phú Yên kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 23/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2016/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2016 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 ca Chính phquy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương;

Theo đnghị ca Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 401/TTr-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2018 và đề nghị của Giám đc SCông thương tại Tờ trình số 46/TTr-SCT ngày 05 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên:

1. Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn và nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý công nghiệp;

đ) Phòng Quản lý thương mại;

e) Phòng Năng lượng - Kỹ thuật;

g) Chi cục Quản lý thị trường.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Xúc tiến công thương và Tiết kiệm năng lượng.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Khoản 8 Điều 5 như sau:

“6. Phòng Năng lượng - Kỹ thuật

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng (bao gồm cả năng lượng mới, năng lượng tái tạo); cơ khí; luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và bảo vệ môi trường ngành công thương; an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Chi cục Quản lý thị trường

a) Vị trí, chức năng:

Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Công thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công thương quản lý nhà nước về công tác quản lý thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa theo pháp luật; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, các lĩnh vực khác được pháp luật quy định và Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng, không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp;

Mỗi phòng có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Các tổ chức thuộc Chi cục:

Đội Quản lý thị trường số 1: Đội cơ động;

Đội Quản lý thị trường số 2: Hoạt động trên địa bàn thành phố Tuy Hòa;

Đội Quản lý thị trường số 3: Hoạt động trên địa bàn huyện Đông Hòa;

Đội Quản lý thị trường số 4: Hoạt động trên địa bàn 02 huyện: Phú Hòa, Tây Hòa;

Đội Quản lý thị trường số 5: Hoạt động trên địa bàn 02 huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa;

Đội Quản lý thị trường số 6: Hoạt động trên địa bàn 02 huyện: Tuy An, Đồng Xuân;

Đội Quản lý thị trường số 7: Hoạt động trên địa bàn thị xã Sông Cầu;

Mỗi đội có con dấu riêng để hoạt động; có Đội trưởng, không quá 02 Phó Đội trưởng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trung tâm Xúc tiến công thương và Tiết kiệm năng lượng

1. Vị trí, chức năng: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Công thương, có chức năng giúp Giám đốc Sở:

Thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động khuyến công; hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai ứng dụng các dự án khoa học về tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới vào sản xuất và sinh hoạt, truyền thông về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo đội ngũ làm công tác tiết kiệm năng lượng; tư vấn dịch vụ về công nghiệp, thương mại và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương và Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp;

Phòng Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

Phòng Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng;

Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.”

4. Bãi bỏ Khoản 7 Điều 5, Khoản 2 Điều 6 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày 10 tháng 7 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 22/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386654