• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng xe ô tô


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 916-CV/TU ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quyết định bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông báo số 82/TB-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3158/STC-QLGCS ngày 28 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngoài định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Trong quá trình thực hiện, trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện phát sinh nhu cầu bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung không có trong định mức sử dụng được ban hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để được xem xét điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Điều 2. Việc quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng bố trí phục vụ công tác theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
 (Kèm theo Quyết định số 23 /2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị

Bổ sung định mức theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 04/2019/NĐ-CP (chiếc)

A

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

1

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

1

3

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

1

4

Sở Giao thông vận tải

1

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

7

Sở Khoa học và Công nghệ

1

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

9

Sở Ngoại vụ

1

10

Sở Nội vụ

1

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

14

Sở Y tế

1

15

Ban Dân tộc

1

16

Ban Quản lý các Khu kinh tế

1

17

Ban Quản lý Khai thác các công trình thuỷ lợi

1

18

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

1

19

Đài Phát thanh và Truyền hình

1

20

Thanh tra tỉnh

1

21

Tỉnh đoàn

1

22

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

1

23

Hội Nông dân tỉnh

1

B

CƠ QUAN CẤP HUYỆN

 

1

UBND các huyện, thành phố

 

1.1

Văn phòng Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân

1 xe/ Văn phòng

1.2

Văn phòng thành ủy, huyện ủy

1 xe/ Văn phòng

1.3

Văn phòng Huyện ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai

1 xe/ Văn phòng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 15/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434585