• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Bổ sung quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2016/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2016 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1108/TTr-SGTVT ngày 24/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, bãi bỏ một snội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung tuyến đường Nguyễn Thái Học (điểm đầu đường Lê Lợi, điểm cuối đường Trường Chinh) vào số thứ tự 54 của Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định.

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

54

Nguyễn Thái Học

Lê Lợi

Trường Chinh

Trừ xe công vụ; xe buýt; xe hp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới.

2. Bãi bỏ các nội dung:

a) Cụm từ (trừ trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của UBND thành phố Vinh)tại gạch đầu dòng thứ ba Khoản 5 Điều 3 Quy định;

b) Khoản 6 Điều 3 Quy đnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2019.

Điều 3. Tổ chức thc hin.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp (để k/tra);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Phó Văn phòng UBND t
nh;
- S
Tư pháp (để cập nhật CSDL);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An,
Cổng TTĐT tnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VTUB, CN (D
ũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 07/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425260