• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


 

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ TRONG BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2019-2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2019/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 34/TTr-VPĐP ngày 31/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Tiêu chí 12.1 thuộc Tiêu chí 12 và Tiêu chí 13.1 thuộc Tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Tiêu chí 12.1 thuộc Tiêu chí 12 được sửa đổi như sau:

Tiêu chí số

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

12

Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật - Hành chính công

12.1. Trong 03 năm liên tục, trước khi xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Hằng năm, Đảng bộ xã được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại khá hoặc tương đương trở lên, trong đó, ít nhất 02 đơn vị được xếp loại xuất sắc hoặc tương đương”.

Đạt

2. Tiêu chí 13.1 thuộc Tiêu chí 13 được sửa đổi như sau:

Tiêu chí số

Tên tiêu chí

Nội dung, các chỉ tiêu

Yêu cầu đạt chuẩn

13

Quốc phòng và An ninh trật tự

13.1. Trong 03 năm liên tục trước khi xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã: Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội nghiêm trọng trở lên; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm.

Đạt

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- Lưu: VT, VP3; TTTHCB. Bh_VP3_QĐ65

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453825