• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 23/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 102/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 23/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MẪU THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ VÀ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về chất liệu, kích thước Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại khoản 2 Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Sửa đổi, bổ sung cụm từ “2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 61 mm, dài 87 mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ.” thành “2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 54 mm, dài 86 mm, chất liệu nhựa, gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác (ngoài nội dung tại Điều 1 Quyết định này) về Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội được thực hiện theo Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng quản lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, TTKT(10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

Điều 5. Mẫu thẻ

1. Thẻ cấp cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT được gọi là “Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội” xác định tư cách pháp lý để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 61mm, dài 87mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có phủ lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ. Nội dung trên thẻ được trình bày theo phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Thẻ gồm 2 mặt:

a) Mặt trước

Nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng;

Dòng thứ nhất ghi Quốc hiệu Việt Nam “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

Dòng thứ hai ghi “THẺ THANH TRA” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 16;

Dòng thứ ba ghi “CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 13;

Giữa dòng thứ nhất và dòng thứ hai là Quốc huy đường kính 24mm.

b) Mặt sau

Nền màu trắng; ở giữa có biểu tượng ngành BHXH, in bóng mờ, đường kính 20mm; góc trên bên trái in biểu tượng ngành BHXH đường kính 14mm; từ góc trên bên trái (cách 10mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 06mm.

Nội dung ghi trên mặt sau:

- Tên cơ quan “BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM”: Kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

- “THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH BHXH”: Kiểu chữ in hoa đậm màu đỏ, cỡ chữ 11;

- Số thẻ: Ghi mã số cơ quan BHXH Việt Nam - Mã ngạch công chức, viên chức/Số thứ tự của người được giao thanh tra chuyên ngành gồm 3 chữ số (Ví dụ: B24- 01.001/010);

- Họ và tên: Ghi họ và tên người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

- Ngạch: Ghi ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Cơ quan: Ghi tên cơ quan trực tiếp quản lý của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Ngày, tháng, năm cấp thẻ: Kiểu chữ in thường nghiêng, cỡ chữ 10;

- Tổng Giám đốc: Kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 9;

- Họ và tên của Tổng Giám đốc: Kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Dấu của BHXH Việt Nam (đường kính 18mm);

- Ảnh dán thẻ là ảnh chân dung chụp theo kiểu chứng minh nhân dân, nền xanh, khổ 23mm x 30mm, được đóng 1/4 dấu nổi của BHXH Việt Nam ở góc phải phía dưới ảnh;

- Hạn sử dụng: Kiểu chữ in thường, cỡ chữ 10.

(Mẫu “Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội” tại Phụ lục 01 kèm theo Quy định này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Mẫu thẻ
...

2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 61mm, dài 87mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có phủ lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ. Nội dung trên thẻ được trình bày theo phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Thẻ gồm 2 mặt:

a) Mặt trước

Nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng;

Dòng thứ nhất ghi Quốc hiệu Việt Nam “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

Dòng thứ hai ghi “THẺ THANH TRA” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 16;

Dòng thứ ba ghi “CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI” kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 13;

Giữa dòng thứ nhất và dòng thứ hai là Quốc huy đường kính 24mm.

b) Mặt sau

Nền màu trắng; ở giữa có biểu tượng ngành BHXH, in bóng mờ, đường kính 20mm; góc trên bên trái in biểu tượng ngành BHXH đường kính 14mm; từ góc trên bên trái (cách 10mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 06mm.

Nội dung ghi trên mặt sau:

- Tên cơ quan “BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM”: Kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

- “THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH BHXH”: Kiểu chữ in hoa đậm màu đỏ, cỡ chữ 11;

- Số thẻ: Ghi mã số cơ quan BHXH Việt Nam - Mã ngạch công chức, viên chức/Số thứ tự của người được giao thanh tra chuyên ngành gồm 3 chữ số (Ví dụ: B24- 01.001/010);

- Họ và tên: Ghi họ và tên người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 10;

- Ngạch: Ghi ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Cơ quan: Ghi tên cơ quan trực tiếp quản lý của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Ngày, tháng, năm cấp thẻ: Kiểu chữ in thường nghiêng, cỡ chữ 10;

- Tổng Giám đốc: Kiểu chữ in hoa đậm, cỡ chữ 9;

- Họ và tên của Tổng Giám đốc: Kiểu chữ in thường đậm, cỡ chữ 10;

- Dấu của BHXH Việt Nam (đường kính 18mm);

- Ảnh dán thẻ là ảnh chân dung chụp theo kiểu chứng minh nhân dân, nền xanh, khổ 23mm x 30mm, được đóng 1/4 dấu nổi của BHXH Việt Nam ở góc phải phía dưới ảnh;

- Hạn sử dụng: Kiểu chữ in thường, cỡ chữ 10.

(Mẫu “Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội” tại Phụ lục 01 kèm theo Quy định này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 08/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/QĐ-BHXH

467

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461954