• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2017 công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Quyết định 230/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 14/TTr-SNNPTNT ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nội dung như sau:

Tên tổ chức đề nghị công nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG SƠN.

Tên của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: VÙNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG SƠN KIÊN GIANG.

Địa chỉ: Ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Ngành nghề kinh doanh: Nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Số lượng cơ sở kinh doanh: 05.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON CORP.

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON CORPORATION.

- Địa chỉ: Tổ 6, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0773.751.792 - 0903.832.381 (Ông Lê Minh Tâm) - Fax: 077.3696 001

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Nuôi trồng thủy sản biển; nuôi tôm công nghiệp.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 1700547946, ngày cấp: 21/8/2007, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang.

2. CÔNG TY C PHN CH BIẾN THỦY SẢN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING JSC (TSS).

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY.

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: (84-77) 3 752 777 - 3704338. Fax: (84-77) 3 752 444;

- Đại diện doanh nghiệp: ông Nguyễn Công Tuất. Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản,...;

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701608687 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 11 năm 2011.

3. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TRUNG SƠN - KIÊN GIANG

- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: (84-77) 3 616136 - 3704338. Fax: (84-77) 3 616138;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Nguyễn Xuân Hùng. Chức vụ: Giám đốc.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản,..

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300954511-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 4 năm 2007.

4. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRUNG SƠN

- Tên viết tắt: TRUNG SON AQUA HATCHERY CO. LTD

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: TRUNG SON AQUATIC HATCHERY LIMITED COMPANY.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 6, ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Sđiện thoại: 0773.704.338 - 0903.832.381;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất giống thủy sản,..

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701983511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2014.

5. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAKAYAMA

- Tên viết tắt: NAKAYAMA HOLDINGS CO. LTD

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài: NAKAYAMA HOLDINGS COMPANY LIMITED.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 6, ấp Bãi t, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0773.704.338 - 0903.832.381;

- Đại diện doanh nghiệp: Ông Phạm Hà Trung. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Bán buôn thực phẩm,...;

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1701983511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương; Giám đốc các Doanh nghiệp có tên tại Điu 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT&TH Kiên Giang; Báo Kiên Giang;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, cvquoc (
01b).

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 25/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 230/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342552