• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Quỹ Phát triển đất

 

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn và hoàn trả vốn tại Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 230/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ỨNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất,,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn, chi hỗ trợ và hoàn trả vốn tại Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Điện Biên, Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên, Cục Thuế tỉnh Điện Biên; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, KTN
(TQH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ỨNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về trình tự, thủ tục ứng vốn và hoàn trả vốn tại Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên;

2. Đối tượng áp dụng:

a) Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện nhiệm vụ cấp bách của địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là tổ chức ứng vốn).

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc ứng vốn

1. Tổ chức ứng vốn phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.

2. Sử dụng vốn ứng theo đúng mục đích được phê duyệt.

3. Hoàn trả đầy đủ cgốc và phí (nếu có) đúng thời hạn ghi trên hợp đồng ứng vốn.

Điều 3. Điều kiện ứng vốn

1. Tổ chức được giao nhiệm vụ quy định tại Khoản 2, Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên.

2. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.

3. Nộp phí ứng vốn theo quy định (nếu có).

Điều 4. Hồ sơ đề nghị ứng vốn Quỹ phát triển đất

1. Đối với dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị ứng vốn của tổ chức xin ứng vốn;

b) Hồ sơ Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của cấp có thẩm quyền;

d) Phương án sử dụng vốn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng;

đ) Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

2. Đối với dự án tạo quỹ đất tái định cư, hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị ứng vốn của tổ chức xin ứng vốn;

c) Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng khu, điểm tái định cư của cấp có thẩm quyền;

d) Quyết định thu hồi đất, giao đất của cấp có thẩm quyền;

đ) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết khu, điểm tái định cư đã được xét duyệt (kèm theo bản vẽ quy hoạch);

e) Phương án sử dụng vốn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng;

f) Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

* Đối với dự án bao gồm cả mục bồi thường giải phóng mặt bằng thì thành phần hồ sơ bổ sung theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

3. Đối với dự án tạo quỹ đất để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị ứng vốn của tổ chức xin ứng vn;

b) Quyết định giao đất để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất (kèm theo bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất, thửa đất);

c) Quyết định giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;

d) Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;

đ) Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất, thửa đất đấu giá;

e) Phương án sử dụng vốn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng;

f) Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

* Đối với dự án bao gồm cả mục bồi thường giải phóng mặt bằng thì thành phần hồ sơ bổ sung theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

4. Đối với các dự án khác:

a) Tờ trình đề nghị ứng vốn của tổ chức xin ng vốn;

b) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết định giao đất để triển khai thực hiện dự án;

d) Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Phương án sử dụng vốn ứng và phương án hoàn trả vốn ứng;

f) Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Hồ sơ đề nghị ứng vốn Quỹ phát triển đất được lập thành 01 bộ và gửi về Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên.

Điều 5. Thẩm định hồ sơ ứng vốn

1. Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của tổ chức ứng vốn, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ tiến hành thẩm định hồ sơ theo các nội dung:

a) Kiểm tra thành phần hồ sơ, tính pháp lý của hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Quy định này;

b) Tính pháp lý của chủ đầu tư thực hiện dự án;

c) Tính khả thi của dự án đầu tư, phương án sử dụng vốn ứng và hoàn trả vốn ứng;

d) Tổ chức ly ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Lập Báo cáo thẩm định để trình Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Tổ chức thẩm định

- Sau khi thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ xin ứng vốn đủ điều kiện thì cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ gửi hồ sơ dự án đến các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ lấy ý kiến;

- Khi nhận được hồ sơ do cơ quan nghiệp vụ quỹ gửi, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phải xem xét thẩm định và có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho ứng vốn bằng văn bản gửi về cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ đ tng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng Qũy quyết định;

- Trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng Quỹ tổ chức họp để thống nhất quyết định cho ứng vốn hoặc từ chối ứng vốn theo thẩm quyền.

3. Căn cứ vào kết quả thẩm định, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ dự thảo quyết định cho ứng vốn trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho ứng vốn theo thẩm quyền hoặc thông báo từ chi ứng vốn gửi tổ chức ứng vốn.

4. Căn cứ Quyết định cho ứng vốn của cấp có thẩm quyền, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ thực hiện ký Hợp đồng cho ứng vốn với tổ chức ứng vốn.

Điều 6. Hợp đồng ứng vốn

Hợp đồng ứng vốn được lập theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông tin pháp lý về người đại diện, địa chỉ trụ sở chính của Quỹ phát triển đất và bên ứng vốn.

2. Nội dung, đối tượng ứng vốn.

3. Giá trị, thời hạn ứng vốn, thời hạn hoàn trả vốn, phí ứng vốn (nếu có) và thanh toán phí ứng vốn.

4. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

5. Hiệu lực hợp đồng và xử lý các tranh chấp phát sinh và thực hiện các nội dung khác liên quan.

Điều 7. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng

1. Chủ đầu tư, các tổ chức được ứng vốn có trách nhiệm sử dụng vốn ứng đúng đối tượng, đúng mục đích, thu hồi và hoàn trả cho Quỹ toàn bộ số vốn đã ứng và phí ứng vốn theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng ứng vốn.

2. Quỹ phát triển đất được quyền yêu cầu các tổ chức được ứng vốn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo chế độ quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn ứng.

3. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Quỹ phát triển đất cử cán bộ nghiệp vụ kiểm tra các tổ chức ứng vốn về tình hình thực hiện dự án, việc chấp hành chế độ, chính sách đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư để đảm bảo vốn đã ứng được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Kết quả kiểm tra nếu phát hiện sử dụng vốn ứng không đúng mục đích thì đề nghị Hội đồng Quỹ để xem xét, xử lý thu hồi vốn ứng trước hạn và đề xuất xử lý theo pháp luật.

Điều 8. Hoàn trả vốn ứng

1. Hoàn trả vốn ứng: Tổ chức ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Quy định này có trách nhiệm hoàn trả vốn ứng theo đúng thời gian trong hợp đồng đã ký và theo Quyết định cho ứng vốn của cấp có thẩm quyền.

2. Trường hợp vốn đã ứng nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết, các tổ chức nhận vốn ứng phải hoàn trả lại ngay cho Quỹ.

3. Trường hợp đã hết thời hạn hoàn trả vốn, tổ chức được ứng vốn chưa bố trí được nguồn vốn để hoàn trả cho Quỹ thì phải báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất và UBND tỉnh xem xét giải quyết.

4. Nghiêm cấm việc ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích với Quyết định ứng vốn của cấp có thẩm quyền.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Quỹ Phát triển đất có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Hội đồng Quỹ để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp với thực tế và các quy định về chế độ chính sách pháp luật hiện hành./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 230/QĐ-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387617