• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về An ninh hàng không

 

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

Tải về Quyết định 230/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN NINH VÀ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-BGTVT, ngày 31/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số: 121/TTr-SGTVT ngày 24/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B
GTVT;
- TT T
nh y, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh);
- S
GTVT;
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- Đài PT&TH tỉnh, báo Đắk Lắk;
- Lưu: VT, NC (w. 60b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN NINH VÀ AN TOÀN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Đk Lk)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các mục tiêu trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng theo Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Đổi mới hình thức tuyên truyền gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh, an toàn hàng không nói riêng.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự thống nhất giữa các cơ quan trong việc phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả cao nhất đồng thời tiết kiệm chi phí trong hoạt động tuyên truyền.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tận dụng tối đa các nguồn lực trong công tác tuyên truyền.

II. CHỦ THỂ, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Chủ thể tuyên truyền

- Sở Giao thông vận tải.

- Công an tỉnh.

- Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Các Sở, ban, ngành có liên quan.

2. Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân sống xung quanh khu vực cảng hàng không và hành khách sử dụng các dịch vụ hàng không.

3. Nội dung và hình thức thực hiện

2.1. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Đề án đã được phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, tuân thủ các quy định pháp luật.

2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.3. In và phát hành tài liệu tuyên truyền

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.4. Tuyên truyền tại cảng hàng không, sân bay

- Cơ quan thực hiện: Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.5. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở

- Cơ quan thực hiện; Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tìm hiểu kiến thức pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.7. Tổ chức Hội nghị, hội thảo về an ninh và an toàn hàng không

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.8. Tổ chức phối hợp, hỗ trợ với các Sở, ban, ngành liên quan để tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2019

- Kiểm tra và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

2. Năm 2020

- Tiếp tục thực hiện nội dung các Kế hoạch trên cơ sở đã được điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

- Báo cáo 02 năm thực hiện Đề án, Kế hoạch.

3. Báo cáo định kỳ

Các đơn vị định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng. Nội dung báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp với Cảng hàng không Buôn Ma Thuật triển khai các nhiệm vụ trong nội dung Đề án, bao gồm: Xây dựng pano, áp phích, tranh cổ động, phát tờ rơi tại khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay; đa dạng hình thức tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng, phát tài liệu pháp luật liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời cập nhật phục vụ công tác tra cứu, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải và hỗ trợ các đơn vị ngoài Sở Giao thông vận tải triển khai mặt công tác này.

- Duy trì thư viện tài liệu phổ biến Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không dân dụng” trên Cổng thông tin điện tử.

- Tổng hợp, dự thảo văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả triển khai Đề án đnh kỳ 06 tháng và hằng năm.

2. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung Đề án, bao gồm: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về an ninh hàng không cho cán bộ, nhân viên hàng không; đăng tải trên cổng thông tin điện tử các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; in ấn, phát hành các tài liệu tham khảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cảng hàng không, sân bay.

- Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không dân dụng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất hình thức, nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, truyền tải đến mọi người dân và hành khách tham gia hoạt động hàng không.

- Nghiên cu, đề xuất xây dựng các chương trình an ninh, an toàn hàng không dân dụng trên kênh truyền hình Đắk Lắk và các báo điện tử có uy tín.

- Tổng hợp báo cáo theo quy định về kết quả thực hiện Đề án định kỳ 06 tháng và hàng năm.

- Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công an tỉnh

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng nội dung và triển khai Đề án của các đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các đơn vị có liên quan; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ kinh phí thực hiện hoặc đề xuất nguồn kinh phí dành cho hoạt động triển khai tổ chức thực hiện Đề án, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để được hướng dẫn./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 29/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 230/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407648