• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2303/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO KHU SẢN XUẤT DƠNG CHƠ RONG, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 304/BC- KHĐT-XDTĐ ngày 13/10/2016 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường giao thông vào Khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông.

3. Địa điểm đầu tư: xã Đạ Tông, huyện Đam Rông.

4. Mục tiêu đầu tư: tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5. Nội dung và quy mô xây dựng:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài tuyến 6 km gồm 02 nhánh (nhánh 01 dài 5,03 km; nhánh 02 dài 0,97 km); được thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN10380-2014) với các thông số kỹ thuật:

- Nn đường rộng 05m; mặt đường rộng 3,5m; lề đất hai bên mỗi bên rộng 0,75m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 dày 16cm trên lớp móng đệm cát dày 12cm.

- Hệ thống thoát nước dọc: bằng mương xây đá hộc hình thang tại các đoạn có độ dốc dọc i > 6%, những đoạn còn lại bằng mương đất hình thang.

- Hệ thống thoát nước ngang: nối dài các cống hiện hữu (còn sử dụng được), thiết kế mới các cống ngang D60 - D150 và mương đan chịu lực 80x80cm tại các vị trí nút giao.

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định.

6. Tổng mức đầu tư: khoảng 20.000 triệu đồng (hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước, trong đó:

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020: 17.000 triệu đồng;

- Ngân sách huyện Đam Rông: 3.000 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017 - 2020.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2303/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2303/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327533