• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bầu cử


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

 

Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 231/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TTg , ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 25/6/2015 và Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xác định các nội dung công việc cụ thể, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Thành lập các tổ chức bầu cử:

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện; Ủy ban bầu cử cấp xã để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Thành lập tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND một Ban bầu cử.

Thành lập tại mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử.

Việc thành lập các tổ chức bầu cử nêu trên do UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã quyết định sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Thời điểm thành lập, số lượng, thành phần các thành viên các tổ chức cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

b) Tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức hiệp thương để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

c) Lập danh sách cử tri:

UBND cấp xã lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Danh sách cử tri được niêm yết chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử.

d) Tổ chức ngày bầu cử:

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Quốc hội khóa XIII ấn định vào ngày Chủ nhật, 22/5/2016. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

2. Cùng với việc triển khai cuộc bầu cử, các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện tiến hành rà soát, thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định, làm cơ sở để kiện toàn thành viên UBND các cấp và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ.

3. Khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND sẽ tiến hành kiện toàn Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng, đúng cơ cấu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ.

4. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với các nội dung quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

5. Thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập Văn phòng HĐND tỉnh; kiện toàn, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III, năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ.

6. Thực hiện việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, Ngành Trung ương.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; UBND cấp xã căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch cụ thể, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu các trình tự, thủ tục, hồ sơ để kiện toàn Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, kiện toàn UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn kịp thời./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 231/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 231/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330731