• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở Nhà máy nước Dinh Linh tại 524 Hùng Vương, thị trấn Di Linh tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2311/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA CƠ SỞ NHÀ MÁY NƯỚC DI LINH TẠI 524 HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường giản đơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 286/TTr-STNMT ngày 12/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của cơ sở Nhà máy nước Dinh Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ sở đặt tại số 524 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

2. Quy mô/công suất hoạt động:

a) Tổng diện tích: 2.853,6 m2; trong đó, Trạm bơm nước (TBN): TBN số 1 (82 m2), TBN s 4 (96,5 m2), TBN số 5 (80,7 m2), TBN số 6 (151 m2), TBN số 7 (131 m2), TBN Hòa Ninh (145,8 m2); Đài nước (1.491,6 m2); Khối văn phòng, xưởng sản xuất và TBN số 8 (675 m2).

b) Công suất:

- Tổng Lưu lượng nước khai thác, sản xuất là 5.220,05 m3/ngày đêm; trong đó: TBN số 1 (527,1 m3/ngày đêm), TBN số 4 (764,6 m3/ngày đêm), TBN số 5 (1.533,3 m3/ngày đêm), TBN số 6 (431,25 m3/ngày đêm), TBN số 7 (1.050,0 m3/ngày đêm), TBN Hòa Ninh (386,7 m3/ngày đêm); TBN số 8 (527,1 m3/ngày đêm).

- Xưởng sản xuất nước đóng chai là 4.400 m3/năm (lưu lượng khai thác tại TBN số 8).

3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Cơ sở:

a) Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong Đề án;

b) Các chất thải phải đảm bảo được xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường;

c) Tổ chức thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.

d) Tuân thủ các quy định của ngành Y tế về chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt.

đ) Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam;

4. Các điều kiện kèm theo đối với Chủ cơ sở: Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn lao động và phòng, chống cháy n.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, nếu nội dung hoạt động của Cơ sở và Đề án có thay đi, Chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Di Linh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2311/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2311/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327538