• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Quyết định 2314/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2314/QĐ-BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2314/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Nghị đnh số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai của các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (Danh sách thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TCTL (VT, PCTTr, ĐĐ_5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vũ Văn Tú, Q. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên thường trực;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Q. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên;

6. Ông Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng - y viên;

7. Ông Trần Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Ngự, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

9. Bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Ủy viên;

10. Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương - Ủy viên;

11. Ông Thái Phúc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Hoàng Huyến, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo PCLB&TKCN, Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

13. Ông Trần Đình Thái, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

15. Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

16. Ông Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bộ, Bộ Y tế - Ủy viên;

18. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

19. Bà Nguyễn Thị Bình Minh, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

20. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc - Ủy viên;

21. Ông Uông Ngọc Dậu, Giám đốc Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

22. Ông Bùi Hồng Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

23. Bà Phạm Thanh Thư, Q. Giám đốc, Trung tâm Truyền hình Thời tiết, Đài Truyền hình Việt Nam;

24. Ông Bùi Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ủy viên;

25. Ông Trần Văn Sinh, Phó trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên.

26. Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ủy viên;

27. Ông Võ Đình Tuyên, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

28. Bà Nguyễn Chi Lan, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên.

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Ông Nguyn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Văn Tú, Q. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Tổ phó;

3. Ông Phạm Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

4. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

5. Bà Phạm Thúy Lâm, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Võ Đình Tuyên, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Chuyên viên, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên;

9. Ông Lê Hồng Quang, Phó Trưởng phòng Phòng chng thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

10. Ông Vũ Huy Khánh, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Ngự, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

12. Ông Trần Hữu Thiêm, Phó Trưng phòng, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp, Bộ Công thương - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Điệp, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Ủy viên;

14. Ông Ngô Văn Hùng, Chuyên viên Ban chỉ đạo PCLB&TKCN, Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

15. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Trưởng phòng cấp phép và thị trường, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

17. Ông Trần Anh Trường, Chuyên viên Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

18. Bà Trần Thị Hồng An, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Đức Thành, Văn phòng BY tế - Ủy viên;

20. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Chuyên viên Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Thông tin KTTV&BĐKH, Cục Khí tượng thủy văn và BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

22. Ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban dân tộc - Ủy viên;

23. Ông Uông Ngọc Dậu, Giám đốc Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

24. Bà Phạm Thanh Thư, Q. Giám đốc, Trung tâm Truyền hình Thời tiết, Đài Truyền hình Việt Nam;

25. Ông Nguyễn Đình Thơ, Phó Trưởng phòng Pháp chế, Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

26. Bà Cao Hải Yến, Chuyên viên Văn phòng, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ủy viên;

27. Ông Trần Văn Sinh, Phó trưởng ban Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

28. Ông Vũ Văn Lộc, Trưởng ban Phòng ngừa và ứng phó thm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ủy viên;

29. Ông Lê Văn Minh, Chuyên viên chính, Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ủy viên;

30. Ông Phùng Văn Thành, Chuyên viên chính, Vụ Khoa học công nghệ ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

31. Bà Kiều Thị Thanh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

32. Ông Phạm Đức Luận, Trưng phòng Quản lý đê, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

33. Ông Lê Đức Thành, Phó Trưởng phòng Quản lý đê, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

34. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

35. Ông Trần Công Tuyên - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

36. Ông Nguyễn Quốc Oai - Chuyên viên, Cục Quản lý đê điều và PCLB, Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên;

Một số cán bộ công chức, viên chức thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi tham gia xây dựng Nghị định theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2314/QĐ-BNN-TCTL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2314/QĐ-BNN-TCTL

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210069