• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2315/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2315/-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU SỐ 02 TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HÒA NINH - HÒA NAM, HUYỆN DI LINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 317/BC- KHĐT-XDTĐ ngày 17/10/2016 báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đu tư dự án xây dựng xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, kết nối với các tuyến lân cận hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

Xây dựng cầu bê tông cố thép vĩnh cửu 01 nhịp với chiều dài 25,7m, tải trọng HL93; dầm cầu sử dụng dầm I dài 25,7m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cắt ngang gồm 04 dầm có chiều cao 145cm, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép dày 20cm; mặt cầu thảm bê tông nhựa nóng dày 5cm; mố cầu bằng bê tông cốt thép; đường dẫn vào cầu mỗi bên 100m; kết cấu áo đường bằng bê tông nhựa nóng trên nền cấp phối đá dăm; xây dựng lan can, gối cầu.

5. Địa đim xây dựng: xã Hòa Ninh, huyện Di Linh.

6. Tổng mức đầu tư: 11.506 triệu đồng (mười một tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017- 2020.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Di Linh, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2315/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2315/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327540