• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Phổ cập giáo dục xóa mù chữ

 

Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 2318/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1460/TTr-SGD&ĐT ngày 6 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - Chống mù chữ tỉnh Phú Thọ, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban: Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng Ban Thường trực.

- Ông Đào Quý Cường, Phó Giám đốc Sở Tài Chính.

- Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Xuân Khải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Điêu Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh;

- Ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng Đào tạo bồi dưỡng, Sở GD&ĐT;

- Ông Đỗ Thanh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT;

- Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT;

- Bà Tạ Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT;

- Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế Hoạch Tài Chính, Sở GD&ĐT;

- Bà Nguyễn Thị Thành Chung, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

4. Tổ thư ký:

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT;

- Ông Nguyễn Thúc Sinh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT;

- Bà Trần Thị Chính, Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT;

- Ông Hán Quốc Trí, Chuyên viên phòng Đào tạo bồi dưỡng, Sở GD&ĐT;

- Ông Nguyễn Thành Công, Cán bộ Sở GD&ĐT.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong tỉnh;

2. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện tiến độ kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thuộc tỉnh;

3. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước;

4. Sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thống nhất trong cả nước để cập nhật, lưu giữ, quản lí, khai thác thông tin về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

5. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ huyện cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lí, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ, chính xác;

6. Tham mưu UBND tỉnh về các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, hạn chế tối đa hiện tượng tái mù chữ.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả phổ cập giáo dục, kết quả xóa mù chữ cho các huyện, thị, thành của tỉnh và đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn;

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo số liệu, kết quả, công tác phổ cập giáo dục, công tác xóa mù chữ hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau năm 2020;

10. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các văn bản do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo;

11. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 06/03/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - Chống mù chữ tỉnh Phú Thọ. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2318/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 13/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2318/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328214