• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2013 đổi tên và thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 2318/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỐI TÊN VÀ THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN YÊN LẠC, HUYỆN YÊN LẠC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 306/TTr-SCT ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc với các nội dung chính như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Đổi tên “ Cụm công nghiệp làng nghề tập trung thị trấn Yên Lạc ” thành “ Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc ”;

2. Chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng: là Công ty TNHH Đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 (theo Quyết định giao Chủ đầu tư số 3457/QĐ-CT ngày 09/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Mục tiêu thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc:

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để đưa các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở làng nghề thuộc địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc vào cụm công nghiệp sản xuất tập trung. Đồng thời thu hút vốn đầu tư trong và ngoài địa phương vào cụm, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

4. Địa điểm, vị trí, quy mô diện tích cụm công nghiệp Lý Nhân:

- Địa điểm, vị trí: Tại xứ đồng Xướng Cả, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc:

+ Phía Bắc và phía Tây giáp khu dân cư đã xây dựng;

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp khu nhà ở đô thị thị trấn Yên Lạc;

- Quy mô diện tích: 42.763,6m2 .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành: Công Thương; Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc; Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc; Công ty TNHH Đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2; Các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2318/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Hà Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2318/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209714