• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ liên tịch ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TCTL (VT, PCTTr, ĐĐ_5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Phân công

Thi gian

Ghi chú

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Công tác xây dựng Nghị định

1

Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định; Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Quyết định Ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định; Quyết định thành lập BST, TBT.

TCTL

Vụ Pháp chế

8/2013

9/2013

 

2

Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 10/05/1997 của Chính phủ ban hành qui chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng chống lụt bão của địa phương; Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 50/CP và tổng kết thi hành Nghị định 14/2010/NĐ-CP .

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

9/2013

10/2013

 

3

Xây dựng đề cương Nghị định.

Dự thảo đề cương Nghị định

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

9/2013

9/2013

 

4

Xây dựng dự thảo Nghị định;

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định.

Dự thảo lần 1;

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Nghị định lần 1.

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

9/2013

10/2013

 

5

Tổ chức Họp xin ý kiến BST, TBT về dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động.

Báo cáo tổng hợp ý kiến

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

10/2013

10/2013

 

6

Chỉnh sửa dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động trên cơ sở tiếp thu ý kiến của BST, TBT.

Dự thảo lần 2;

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Nghị định lần 2.

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

10/2013

11/2013

 

7

Tổ chức lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, trang thông tin điện tử Chính phủ về dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động.

Tổng hợp ý kiến góp ý Bộ, ngành, địa phương.

TCTL

Các cơ quan, đơn vị liên quan

11/2013

1/2014

 

8

Xây dựng Bản thuyết minh chi tiết; dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Bản thuyết minh chi tiết;

Dự thảo Ttrình Chính phủ.

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

11/2013

12/2013

 

9

Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu ý kiến Bộ, ngành, địa phương; trang Thông tin điện tChính phủ, B NN&PTNT.

Hồ sơ Dự thảo lần 3

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

12/2013

2/2014

 

II

Trình các cơ quan có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

1

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Hồ sơ Dự thảo lần 3

TCTL

Vụ Pháp chế

2/2014

2/2014

 

2

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Hồ sơ Dự thảo lần 4

TCTL, BST, TBT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2/2014

3/2014

 

3

Trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định

 

TCTL

VPCP

3/2014

3/2014

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2321/QĐ-BNN-TCTL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209566