• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2327/QĐ-TTg năm 2014 về cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2327/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế đối với:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà C3, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẺ SMARTLINK

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các bên tham gia tập trung kinh tế có tên tại Điều 1 được thực hiện tập trung kinh tế theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp sau khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Thời hạn được hưởng miễn trừ là 5 năm. Sau mỗi 5 năm, nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ quy định tại Điều 4 Quyết định này, thời hạn được hưởng miễn trừ sẽ được gia hạn tự động 5 năm.

Điều 4. Điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ:

1. Doanh nghiệp sau sáp nhập (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) phải xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đảm bảo chất lượng dịch vụ kết nối vào hạ tầng chuyển mạch.

2. Doanh nghiệp phải đảm bảo quyền của các ngân hàng và các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và có đề nghị phải được kết nối vào hệ thống và được mua dịch vụ trung gian thanh toán trên cơ sở không phân biệt đối xử.

3. Doanh nghiệp phải đăng ký mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó có nội dung đảm bảo chất lượng dịch vụ kết nối với Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương và cơ quan quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực trung gian thanh toán trước khi áp dụng đối với khách hàng để đảm bảo việc loại bỏ các điều khoản bất lợi mà doanh nghiệp áp đặt lên khách hàng.

4. Việc bổ sung, điều chỉnh các loại phí dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo với Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh) việc thực hiện các điều kiện cho hưởng miễn trừ và cam kết nêu trên sau mỗi 5 năm.

Điều 5. Các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và vi phạm pháp luật liên quan khác của doanh nghiệp được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp có tên trong Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Quản cạnh tranh (Bộ Công Thương);
- Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2327/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2327/QĐ-TTg

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261101