• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Quyết định 233/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 233/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1292/TTr-STP ngày 02/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

Thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP, ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I. MỤC ĐÍCH:

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật để có cơ sở đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật.

II. YÊU CẦU:

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện khách quan, công khai, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và có sự gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành công việc trên nguyên tắc thực sự tiết kiệm và hiệu quả.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

I. THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH LĨNH VỰC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương, văn bản hướng dẫn hoặc Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của Bộ, ngành chủ quản để  xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đảm bảo đầy đủ các nội dung được quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các nội dung khác nhằm đảm bảo sự phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Nội dung chính của Kế hoạch gồm:

- Công tác phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

- Phạm vi, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương hoặc theo kế hoạch chung của Bộ, ngành hoặc căn cứ vào kết quả hoạt động giám sát của HĐND; Kiến nghị của cử tri trong năm 2016 hoặc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của UBND tỉnh; Các văn bản QPPL của Trung ương hoặc của HĐND và UBND tỉnh đã có hiệu lực thi hành được 3 năm trở lên cần theo dõi, đánh giá,...

+ Các nội dung theo dõi: Theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

- Các hoạt động theo dõi: Thực hiện theo Điều 7 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/9/2016 và gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 30/9/2016.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật1.

II. THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CẤP GIẤY CHỨNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT:

1. Phạm vi theo dõi:

Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tổ chức thực hiện đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm: Bộ Luật Dân sự năm 2005, Bộ Luật Hình sự năm 1999, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP , ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật:

Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Để thực hiện hiện tốt nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp lut cần tập trung vào các công việc sau:

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Nội dung thu thập:

- Danh mục các văn bản QPPL chi tiết do HĐND và UBND ban hành theo thẩm quyền hoặc theo sự phân công, phân cấp của cơ quan có thẩm quyền của Trung ương.

- Danh mục các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thi hành các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất như: Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch,...

- Tình hình tập huấn, phổ biến các văn bản có liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất,... các điều kiện đảm bảo cho việc thi hành pháp luật.

- Thu thập Báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức các cơ quan quản lý vi phạm,...); thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng thẩm quyền quản lý Nhà nước thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 9, năm 2016.

- Sản phẩm: Tổng hợp các nội dung thông tin được thu thập.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

Kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong việc thi hành pháp luật và khiếm khuyết bất cập của hệ thống văn bản pháp luật để kiến nghị sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành văn bản thay thế. Cần chú ý những vấn đề bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Đối tượng và địa điểm kiểm tra: Một số cơ quan nhà nước; tổ chức, (kế hoạch kiểm tra liên ngành sẽ xác định cụ thể đối tượng và địa điểm được kiểm tra).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cuối Quí II và đầu Quí III/2016.

- Sản phẩm: Báo cáo hoặc thông báo kết quả kiểm tra.

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cuối Quí II và đầu Quí III/2016.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra khảo sát.

d) Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật:

Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2016.

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan có liên quan kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 đến tháng 9 năm 2016.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

Phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn cách thức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện khi có yêu cầu.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trình UBND tỉnh.

Tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2016, báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng:

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được nêu tại điểm 3, mục II, phần B, Kế hoạch này để tổ chức theo dõi tình hình thi pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo phạm vi được giao quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tiến hành lập danh mục các văn bản QPPL chi tiết do HĐND và UBND ban hành theo thẩm quyền hoặc theo sự phân công, phân cấp của cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và danh mục các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thi hành các văn bản có liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong phạm vi được quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2016 để tổng hợp trình UBND tỉnh.

3. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan:

Ngoài việc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất, các Sở, Ban, ngành tỉnh có trách nhiệm thực hiện một số việc sau:

- Chủ động thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực thuộc chức năng phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2016.

4. UBND cấp huyện:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/9/2016.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện do ngân sách từng đơn vị bảo đảm. Việc lập dự toán và quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.1 Nội dung báo cáo cần có những nội dung cơ bản sau: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ưu điểm và kết quả; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); Tình hình thi hành pháp luật (đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật); Giải pháp, đề xuất, kiến nghị chung.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 233/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 233/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330726